Sökning: "processuell och institutionell autonomi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden processuell och institutionell autonomi.

 1. 1. Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Naiara Pereira Cunha; [2020]
  Nyckelord :administrative law; asylum; refugee rights; EU law; european law; implementation of EU directives; international protection; institutional autonomy; principal of care; principles of good governance; procedural autonomy; recast asylum procedure directive; public law; principle of care; asyl; asylrätt; flyktingrätt; EU-rätt; implementering av EU-direktiv; förvaltningsrätt; fri rörlighet; internationellt skydd; institutionell autonomi; flyktingar; Offentlig rätt; omarbetade asylprocedurdirektivet; omsorgprincipen; principerna om god förvaltning; processuell autonomi; utredningsskyldighet;

  Sammanfattning : This paper addresses the principle of care in the recast asylum procedure directive (2013/32/EU). The purpose of the study has been to analyze how the principle of care is expressed in the directive regarding procedures for granting or rejecting asylum, as well as to analyze how the directive was implemented in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av ICT-direktivet i den svenska rätten : En europarättslig studie om företagsintern förflyttning med hänsyn till principen om god förvaltning och den processuella samt institutionella autonomin

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Yasmin Janjon; [2018]
  Nyckelord :ICT; principle of good administration; procedural autonomy; institution autonomy; comparative law; implementation; procedural safeguards; ICT-permit; European Union; ICT; principen om god förvaltning; processuell autonomi; institutionell autonomi; komparativ rätt; implementering; rättssäkerhetsgarantier; ICT-tillstånd; Europeiska unionen; EU;

  Sammanfattning : This master thesis examines Directive 2014/66/EU of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer, the so-called ICT-directive and its corresponding rules in the Swedish legal framework with a main point on the principles of good administration. This issue is deliberated in relation to the direct effect of the European Union and the national procedural and institutional autonomy to determine whether the Directive’s procedural safeguards have been implemented satisfactorily. LÄS MER

 3. 3. Betaltjänstdirektivets inverkan på svensk rätt och dess processuella och institutionella autonomi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alma Zenunovic; [2013]
  Nyckelord :Payment Services Directive; Swedish payment service law; procedural rules; the principle of good governance; procedural and institutional autonomy and decision making process.; Direktivet om betaltjänster på den inre marknaden; lag om betaltjänster; förvaltningsprocessuella regler; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; beslutsprocessen.;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i offentlig rätt är ämnad att behandla implementeringen av direktivet om betaltjänster på den inre marknaden i svensk rätt. Betaltjänstdirektivet är väsentlig vid inrättande av den inre marknaden inom EU:s medlemsstater, då alla inre gränser skall avlägsnas för att möjliggöra fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital; i det sammanhanget blir det viktigt med en modern och konsekvent rättslig ram för betaltjänster på EU-nivå. LÄS MER

 4. 4. Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av GMO och dess inverkan på svensk rätt : en europarättslig studie om svensk institutionell och processuell autonomi samt principen om god förvaltning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tim Ejdeskog; [2012]
  Nyckelord :principen om god förvaltning; direktiv; implementering; GMO; processuell autonomi; institutionell autonomi;

  Sammanfattning : This master's thesis on the subject of public law will deal with the implications ”Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms” might have on the Swedish legal system. The purpose of the directive is to harmonize the European Union States legislation regarding licensing of the deliberate release of GMO’s into the environ­ment, this to maintain a high level of environmental protection and at the same time preserve the internal market of the European Union. LÄS MER