Sökning: "produktionsplanering sågverk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden produktionsplanering sågverk.

 1. 1. Möjligheter som skapas med förbättrad informationsdelning : En fallstudie på Yilport Gävle AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Svante Hellberg; Elin Tuvér; [2018]
  Nyckelord :Information flow; information sharing; supply chain; sustainability; Informationsflöde; informationsdelning; försörjningskedja; hållbarhet;

  Sammanfattning : Rapporten bygger på en fallstudie som gjorts på Yilport Gävle AB och dess försörjningskedja gällande sågat virke. Informationsdelning mellan aktörer i en försörjningskedja är en viktig del i den dagliga verksamheten. Bristande informationsdelning påverkar flera delar i försörjningskedjan som personalplanering och ledtider. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning vid implementering av nya impregneringsprodukter vid ett sågverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Märta Berggren; Alexandra Kjörsvik; [2018]
  Nyckelord :lagerstyrning; MRP; Lot for Lot; sågverk;

  Sammanfattning : Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Produktionsplanering : fallstudie av sågverksplanering, kontroll och hantering

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Carl af Ekenstam; [2013]
  Nyckelord :produktionsplanering; trä- och sågverksindustri; optimering; planering och schemaläggning; sociologiskt och teknologiskt perspektiv; production planning; wood and sawmill industry; optimization; planning and scheduling; socio- technological perspective;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en marknadsundersökning som IT-tjänstföretaget CGI tagit initiativ till. CGI har uppmärksammat att det finns ett behov av ett handfast verktyg för att förenkla produktionsplaneringen, vilket är bakgrunden till det här examensarbetet. LÄS MER

 4. 4. Timmersorteringens inverkan på sågverksekonomin

  L3-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Martin Hansson; [2003]
  Nyckelord :timmersortering; sågverk; ekonomi; sågutbyte; råvaruutnyttjande;

  Sammanfattning : Modern sawmills are using the raw-material and the production-capacity more efficiently today, due to rising raw-material prices and higher production costs. Log sweepness has a negative effect on the sawn yield, for sawmills with straight-sawing. LÄS MER

 5. 5. Utbytesprognoser av rotstående skog : en studie av ett datasystem för apteringssimulering samt prov att generera prognoser för tillämpning i produktionsplanering vid skogsförvaltning och sågverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Lars Fridh; [1999]
  Nyckelord :Utbyte; Prognos; Rotstående; Studie; Datasystem; Aptering; Simulering; Produktion; Skogsförvaltning; Sågverk;

  Sammanfattning : Inom den svenska sågverksindustrin pågår idag en omdaningsprocess, i syfte att öka graden av kundorderstyrd produktion. Detta medför ökade krav på sågverkens förhandsinformation om råvarans beskaffenhet, med avseende på tirorets fördelning i diameter, längd och kvalitet. LÄS MER