Sökning: "produktionstidplan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet produktionstidplan.

 1. 1. Uppföljning av produktionstidplan och produktionskalkyl : En fallstudie av produktionsprocessen för byggentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ida Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Construction projects; Financial management; Financial follow-up; Time schedule; Follow-up; Reconciliation; Byggprojekt; Ekonomistyrning; Ekonomisk uppföljning; Tidplan; Uppföljning; Avstämning;

  Sammanfattning : Två huvudsakliga mål för byggprojekt är att de ska färdigställas inom viss tidsram till en viss kostnad. För att säkerställa att framgångsrika projekt uppnås är det viktigt att projekten styrs så att de uppnår målen där uppföljning och avstämning utgör en huvudsaklig aktivitet. LÄS MER

 2. 2. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av produktionstidplan med hjälp av Schedule Planner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Cristoffer Schnelzer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har byggbranschen kritiserats för sin låga produktivitet i förhållande till andra branscher. Flera rapporter har släppts om produktiviteten i byggbranschen  där statistiken påvisar en minskad produktion och ökad kostnad över tid. LÄS MER

 4. 4. 4D-planering i byggprojekt : En utredning av nödvändiga förutsättningar för att planera i fyra dimensioner.

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Linda Karlsson; Eugenia Ringheim; [2015]
  Nyckelord :4D-planning; 4D-simulation; planning methods; productivity.; 4D-planering; 4D-simulering; planeringsmetod; produktivitet.;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom byggbranschen går i en riktning mot mer komplicerade konstruktioner och installationer. För att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden efterfrågas nu bättre planeringsunderlag som kan öka produktiviteten, kvaliteten och säkerheten inom byggprojekt. LÄS MER

 5. 5. Fältstudier av produktionstidplan på Kv. Solägget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnea Lindgren; [2010]
  Nyckelord :External factors; hard factors; reconciliations; production schedule; soft factors; unit times; Avstämningar; enhetstider; hårda faktorer; mjuka faktorer; produktionstidplan; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Under drygt två månader har produktionen vid JM Entreprenads projekt Kv. Solägget följts för att med utgångspunkt i projektets produktionstidplan, aktuell verklig position, diverse dokument samt i intervjuer avgöra varför fortskridandet eventuellt avviker från det planerade, där främst förseningar var intressanta. Kv. LÄS MER