Sökning: "produktivitet distansarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden produktivitet distansarbete.

 1. 1. Distansarbete efter Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Telework; psychosocial work environment; communication; support; cooperation; Distansarbete; psykosocial arbetsmiljö; kommunikation; stöd; samarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att fördjupa förståelsen gällande arbetstagares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar använts: - Hur upplever intervjupersonerna yrkesutövningen vid distansarbete? - Hur upplever intervjupersonerna samarbetet med kollegor vid distansarbete? - Vilka fördelar respektive nackdelar kan identifieras med distansarbetet utifrån intervjupersonernas upplevelser?  Studien bygger på åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med individer som arbetar på distans men har tidigare arbetat heltid i en kontorsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på medarbetares upplevda produktivitet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rasmus Meller; Elin Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :productivity; Human Resource Management; working from home.;

  Sammanfattning : Title: the impact of telework on employees’ perceived productivity – A qualitative study with a Swedish university at the center Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration Authors: Rasmus Meller and Elin Sjöberg Supervisor: Jean Claude Mutiganda Date: 2022 - January Background and Purpose: Working from home has not been a widespread phenomenon, but in the spring of 2020 it became increasingly common as the covid-19 pandemic spread around the world. On March 17, 2020, the recommendation came that those who can, should work from home. LÄS MER

 3. 3. För- och nackdelar med distansarbete : En kvalitativ fallstudie på en svensk kommunledningsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anton Alkemark; Karl Manhem; [2022]
  Nyckelord :Telework; municipal management; municipal staff; technical conditions; Distansarbete; kommunledningsförvaltning; kommunpersonal; tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin skapade en global hälsokris med svåra konsekvenser för företag och arbetare runt om i världen. I Sverige gav Folkhälsomyndigheten ut allmänna restriktioner som skulle följas i syfte om att begränsa smittspridningen av Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av distansarbete under covid-19 pandemin: en kvalitativ studie av kommunala tjänstepersoners självupplevda produktivitet, gruppsammanhållning och inställning till arbetet framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Dahlberg; Theresia Ejnarsson; [2022]
  Nyckelord :Upplevd produktivitet; gruppsammanhållning; covid-19 pandemi; distansarbete; hybridarbete; Perceived productivity; group cohesion; covid-19 pandemic; telework; hybrid working; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbete på distans blev under en period vardag för flera tjänstepersoner till följd av covid-19 pandemin. Huruvida arbete från den traditionella arbetsplatsen fortsättningsvis är önskvärd för medarbetarna kan tänkas vara av intresse för arbetsgivare att ha kännedom om. LÄS MER

 5. 5. Från kontoret till hemmet : En kvalitativ studie om distansarbete under olika stadier i livet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Forsberg; Frida Gulin; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Remote work; Work Life Balance; Knowledge Management; Autonomy; Communication; Covid-19; Distansarbete; Balans mellan arbetsliv och privatliv; Kunskapsdelning; Autonomi; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många människors liv förändrades när coronapandemin drabbade hela världen. I Sverige uppmanades arbetsgivare och anställda att arbeta hemifrån om det fanns möjlighet till det. LÄS MER