Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 26 - 30 av 758 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 26. Att skapa motivation i samhällskunskap En kvalitativ studie om motivation i samhällskunskap ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriela Zlata Vucic; Sara Ali; [2019]
  Nyckelord :Elevmotivation; Lärande; Motivationsteori; Samhällskunskap; Skola; Strategier;

  Sammanfattning : Elevmotivationen i dem teoretiska ämnena tenderar till att vara. Motivation är en viktig faktor för elevers lärande eftersom det driver till ett mänsklig agerande, produktivitet och värderande. Studiens syfte är därför att undersöka vad eleverna tycker om samhällskunskap samt vilka faktorer som driver till en ökad motivation hos dem. LÄS MER

 2. 27. Centralisering av personalplanering : En fallstudie om effektivisering och processtyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Nina Eriksson; [2019]
  Nyckelord :LEAN; streamlining; process flow chart; interview; survey; LEAN; effektivisering; processflödeskarta; intervju; enkät;

  Sammanfattning : Keolis conducts public transport on behalf of municipalities around the country. Through locally adapted and sustainable city traffic, Keolis creates value for travelers, society and owners. The company has been wholly owned by the international public transport group Keolis since the autumn of 2010. LÄS MER

 3. 28. Analys av informationsflödet under projekteringsfasen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Pettersson; Moritz Kuhleber; [2019]
  Nyckelord :Flow; information; phase; Design; Analysis; Flow chart; Design phase; Stakeholders; Parties; Disciplines;

  Sammanfattning : Byggbranschen växer i en otrolig fart och på grund av byggbranschens stora framgång växer även konkurrensen mellan företagen vilket leder till att dessa strävar efter en ökad produktivitet. Tidigare undersökningar visar att det finns stor potential till att effektivisera informationsflödet under projekteringsfasen eftersom all information inte passerar genom projektportalen då det fortfarande används mejl och muntliga avtal. LÄS MER

 4. 29. Ledarskapets påverkan på patientsäkerhet, kvalitet på vården, produktivitet och effektivitet samt sjuksköterskors trivsel på arbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Boudin; Erika Lundström; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; omvårdnad; sjuksköterskor; trivsel på arbetet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprofessionen innebär att vara ledare och självständigt ansvaraför omvårdnaden. Sjuksköterskors trivsel på arbetet påverkas av en rad faktorer, exempelvis arbetsbelastning och att ha meningsfulla arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 30. Effekten av underväxtröjning och gallringsintensitet på skördarens effektivitet i förstagallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Henrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :tidsstudie; produktivitet; gallring; klena träd; underväxt;

  Sammanfattning : Gallring är en skogsvårdsåtgärd som syftar till att styra över virkesproduktionen på ett lägre antal stammar samtidigt som det tas tillvara på gagnvirket som genereras från de avverkade träden. Det svenska genomsnittet för drivningskostnaderna per avverkad kubikmeter i gallring är nästan dubbelt så höga jämfört vid slutavverkning. LÄS MER