Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 41 - 45 av 758 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 41. "Varför skulle hon släppa taget?" : En diskursanalytisk studie kring konstruktionen av anorexia nervosa i handböcker för behandlare och professionella.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lina Nielsen; Karl Bergendahl; [2019]
  Nyckelord :anorexia nervosa; ätstörning; tillfrisknande; drabbad; professionella; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie är att granska hur anorexia nervosa och tillfrisknande konstrueras i handböcker vilka skrivna för och använda av behandlare och professionella vilka arbetar med anorexia nervosa och andra ätstörningar. Studien har sin teoretiska grund i socialkonstruktionism och använder sig av Michel Foucaults resonemang kring produktiv makt, disciplin och panopticon. LÄS MER

 2. 42. Cost-effectiveness of ergonomic interventions - Evaluation of a calculation model

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kerstin Tegbrant; [2019]
  Nyckelord :work environment; physical ergonomics; risk assessment;

  Sammanfattning : Several studies have shown that the work environment affects company performance. The managers are seldom aware to which extent work environment problems affect productivity, quality of delivery and sick-leave in their organisation. LÄS MER

 3. 43. Kan kostnadsbedömningar i tidiga skeden byggt på BIM utföras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Caroline Bäckner; Tobias Vigert; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Modeling; Building Informations Model; LOD; Level of Development; CoClass; BSAB 2.0; Cost Assessment; Cost Management; Early stages.; BIM; Byggnadsinformationsmodell; Byggnadsinformationsmodellering; LOD; Level Of Development; CoClass; BSAB 2.0; Kostnadsbedömning; Kostnadshantering; Tidiga skeden.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle står i stort inför en förändring gällande digitalisering där kostnadseffektivitet, produktivitet samt digitalisering samspelar. Den svenska byggsektorn har visat sig ha en låg utvecklingsgrad inom digitalisering. Ottosson upplyser om att drygt 80% av alla komplikationer i byggprojekt har sin grund i bristande kommunikation. LÄS MER

 4. 44. Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michaela Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; Lean Construction; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. LÄS MER

 5. 45. Hur förändrar smart teknik resurseffektiviteten i fordonsbranschen? : En studie av hur Cyber-Physical Systems och Internet of Things påverkar resurseffektiviteten i personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Helen Mirza; Rade Nikolic; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber -Physical Systems; Industry 4.0; smart technology; manufacturing industry; resource efficiency; automotive; nternet of Things; Cyber -Physical Systems; Industri 4.0; smart teknik; tillverkningsindustri; resurseffektivitet; personbilar;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om smart teknik och man säger att den fjärde industriella revolutionen är på väg. Revolutionen kallas för Industri 4.0 och innebär två tekniska förbättringar, Internet of Things (IoT) och Cyber-Physical Systems (CPS). LÄS MER