Sökning: "professional development"

Visar resultat 1 - 5 av 1792 uppsatser innehållade orden professional development.

 1. 1. Faktorer som påverkar lärares beslut om användning av läxor inom matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Therese Nilsson; Vera Miltén; [2024]
  Nyckelord :Homework in mathematics; parent involvement in homework; primary mathematics homework; primary school; teaching in mathematics.;

  Sammanfattning : Homework in mathematics is a well-debated subject and can affect young children’s everyday life. This paper aims to investigate teachers' decisions regarding mathematics homework using the question “Which factors influence teachers in using homework in mathematics?” through an analysis of the existing research. LÄS MER

 2. 2. Barns flerspråkighet och modersmålsutveckling : En kvalitativ studie om arbetet med att stötta barns flerspråkighet och modersmålsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Ahlstrand; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Kulturell bakgrund; Modersmålsutveckling; Samverkan;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver att man stöttar barns flerspråkighet och modersmålsutveckling. I studien användes semistrukturerade intervjuer, där informanterna var sex yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Ett centrum för utsatta barn : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares och samordnares erfarenheter samt deras förutsättningar att tillgodose barnets bästa utifrån samverkan inom Barnahus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Irma Pajic; Ellisa Culum; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the implementation of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified as law in 2020, the focus on children's rights and the child's best interests has increased in Sweden. Article 3 of the Convention on the Rights of the Child states that the best interests of the child must always be taken into consideration in all decisions involving children. LÄS MER

 4. 4. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 5. 5. ”Det är väldigt roligt att jobba med någon som brinner, annars är det risk att slockna själv”: : En studie om kollegialt lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Andersson; [2024]
  Nyckelord :Children’s learning and development; collegial learning; leadership role; nannies; preschool teachers; professional development; systems theory; Barns lärande och utveckling; barnskötare; förskollärare; kollegialt lärande; ledanderoll; professionellutveckling; systemteori;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande är en metod där arbetslaget definierar problem och utmaningar i den egna praktiken i ett professionsutvecklande syfte. Föreliggande studie fokuserar på kollegialt lärande i arbetslaget i förskolan där samarbetet mellan förskollärare och barnskötare är av stor betydelse. LÄS MER