Sökning: "professional practice"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade orden professional practice.

 1. 1. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Nyckelord :heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... LÄS MER

 2. 2. Handskrift respektive digital skrift vid skrivinlärning : en studie om lärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Åsa Winsa; [2021]
  Nyckelord :ASL; handwriting; teachers approach; early writing learning; ASL; handskrift; lärares förhållningssätt; tidig skrivinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod undersöka hur lärare relativt deras utbildningsbakgrund och erfarenhet av skolpraktik beskriver balansen mellan handskrift respektive datorskrift i tidig skrivundervisning, och med detta bidra till befintlig forskning inom området. Tre forskningsfrågor har formulerats och för att besvara dem har jag i datainsamlingen använt mig av semistrukturerade individuella intervjuer med utbildade yrkesverksamma lärare. LÄS MER

 3. 3. "Syns du inte, finns du inte" : En kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin yrkesroll i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hospital social workers; interprofessional collaboration; teamwork; profession; jurisdiction; communication between professions.; Science General;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to investigate medical social workers experiences and thoughts on collaboration with other health care professionals and what obstacles and opportunities they see with the interprofessional collaboration. The empirical research is based on six interviews with curators in somatic healthcare. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av barns delaktighet i sin vård inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Sjövall; Katey Bark Hellsten; [2021]
  Nyckelord :Children; child and adolecent psychiatry; experience; nurses; outpatient; participation; Barn; barn och ungdomspsykiatrin; delaktighet; erfarenheter; sjuksköterskor; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns delaktighet i sin vård uppmuntras i flera lagar. Forskning visar att sjuksköterskor upplever det som viktigt att barnet är delaktig i sin vård och att delaktigheten måste anpassas efter barnets mognad. Inom psykiatrin har forskning visat att barns delaktighet är svårare att tillgodose. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER