Sökning: "professionaliseringsprocess sjuksköterskor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden professionaliseringsprocess sjuksköterskor.

 1. 1. Förändrade yrkesroller i vården. En lösning på flera problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Rydén; Thea Välipakka; [2017-06-22]
  Nyckelord :offentlig Förvaltning; uppgiftsväxling; professionalisering; avprofessionalisering; jurisdiktion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur en uppgiftsväxling, som uppstår genom att man inför en ny yrkesroll till ett redan befintligt system av yrkesroller, påverkar de enskilda yrkesrollerna i detta system. Teori: Studien utgår från Andrew Abbotts professionsteori “The System of Professions” - Att se till den enskilda yrkesrollen i ett system av flera yrkesroller, och hur de påverkar varandra genom inter- och intraprofessionella mekanismer. LÄS MER

 2. 2. Kallets vara eller icke vara : barnmorskeyrket  i relation till kalltanken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Yemame Alsayfi; Isabel Sund; [2015]
  Nyckelord :Kallet; Kalltanken; Barnmorskor;

  Sammanfattning : SammanfattningI denna uppsats undersöks kalltankens innehåll och förekomst hos yrkesverksamma barnmorskor i Sverige. Med kalltanken menas idén att det finns ett högre syfte med valet av ett arbete. En typ av livsuppgift som utförs av delvis osjälviska incitament med en målsättning att göra gott för andra. LÄS MER

 3. 3. Administratör : Ett professionellt yrke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anett Elwesthål; Jenny Johansson; [2013]
  Nyckelord :Profession; professionalisering; professionalism; administratörer; kvalitativ innehållsanalys; Högskolan i Borås;

  Sammanfattning : Forskning visar att många yrken kämpar för att få benämnas som professioner. För att kunna klassas som profession krävs det att yrkesutövningen uppfattas som professionell. LÄS MER