Sökning: "professionaliseringsprocesser"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet professionaliseringsprocesser.

 1. 1. Vårdadministration : Ett yrke i förändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Sophia Orre; [2016]
  Nyckelord :Vårdadministration; professionaliseringsprocesser; teknisk utveckling; genus; yrkesstatus;

  Sammanfattning : Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora organisatoriska och institutionella förändringar sedan 1980-talet, det decenniet som denna studie i huvudsak tar avstamp i. Dessa förändringar har bland annat inneburit en utökad primär- och kommunalvård och satsning på specialisering av ett mindre antal storsjukhus. LÄS MER

 2. 2. "Nu är det som det är" - om förskollärares upplevelse av förändringar och sin egen möjlighet att påverka i förskolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikaela Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :begränsningar; förskola; förskollärare; förändringar; implementeringsarbete; institution; intervju; makt; motstånd; profession; professionalisering; påverka; ramar;

  Sammanfattning : Förskolan genomgår hela tiden förändringar, såväl på nationell som på kommunal och lokal nivå. På senare år har till exempel läroplanen reviderats, men det sker även mindre förändringar på de lägre nivåerna. Dessa förändringar påverkar ett stort antal individer som rör sig i förskolans miljöer. LÄS MER

 3. 3. Professionaliseringssträvande kontra professionalitet : En undersökning av professionaliteten på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Hahlin; [2014]
  Nyckelord :professionalitet; professionalisering; gymnasielärare; kvalitativ studie; intervju;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har syftet varit att beskriva gymnasielärarnas uppfattning av begreppen profession och professionalitet som en del i yrkesverksamheten. För att kunna uppnå detta syfte har fem gymnasielärare intervjuats. Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 4. 4. Det dubbla uppdraget : En fallstudie om chefsstrukturen på lokal nivå inom en medlemsbaserad och demokratiskt styrd idéburen organisation

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karin Robertsson; [2013]
  Nyckelord :medlemsbaserad organisation; styrning; rationalisering; professionalisering; civilsamhälle;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och problematisera vad det innebär för en medlemsbaserad och demokratisk styrd idéburen organisation att förtroendevalda ordföranden har ett chefsansvar för anställda medarbetare på lokal nivå. Detta undersöktes genom nio kvalitativa intervjuer från den lokala nivån inom organisationen utifrån frågeställningar om chefsstrukturens konsekvenser avseende de lokala avdelningarnas arbete med organisationens huvudsakliga uppdrag samt konsekvenser avseende de lokala avdelningarnas arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Driven, delad eller kluven? : Kontextuell identitetskonstruktion ur ett personalvetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Åsa Arkestål; Emilia Paananen; [2013]
  Nyckelord :identitetskonstruktion; social kontext; interaktion; personalvetare;

  Sammanfattning : Dagens universitets- och högskolestuderande i Sverige tenderar att arbeta extra vid sidan av studierna i relativt stor omfattning. Vardagen kräver att studenterna ständigt växlar fokus och därför förmodas även självbilden bli uppdelad. Tidigare forskning visar på att identitet är socialt och skapas genom interaktion i en given kontext. LÄS MER