Sökning: "professionalism förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden professionalism förskollärare.

 1. 1. ”Engagerad ska man vara, men vad innebär det?” : En studie om hur förskollärare och rektorer förstår engagemang i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Mikaela Dahlgren Andreasson; Marianne Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; förskollärare; förutsättningar; känsla av sammanhang; rektorer; relationell kompetens; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Engagemang är ett begrepp som ofta knyts an till förskollärares profession, men är ett forskningsområde som är relativt outforskat. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare och rektorer ser på innebörden av att vara engagerad och vilka förutsättningar som behövs för att engagemang ska uppnås i deras dagliga arbete. LÄS MER

 2. 2. "Vi kan vara en när man egentligen skulle vara tre" : En studie om hur förskollärare uppfattar och synliggör professionalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ella Nilsson; Emma Stark; [2020]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; professionalism; Professionalitet; professionalisering; fokusgrupp; hermeneutiska spiralen; förståelsehorisonter; förskola; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna stuide är att belysa hur förskollärare reflekterar över sin yrkesprofessionalitet och hur förskollärare synliggör professionalitet i förskolläraryrket. Vi gör en historisk tillbakablick på förskolans, förskollärarutbildningen och läroplanens framväxt och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Professionalism i förskolan : En kvalitativ studie med fokus på förskollärares professionalismmed musik som en ämnesrelaterad ingång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Lindkvist; Johanna Sigurborgardottir; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; Medvetenhet; Musik; Professionalism; Professionell kompetens; Professionell utveckling;

  Sammanfattning : Denna studie fokuseras mot att undersöka sju förskollärares professionalism med musiken som enämnesrelaterad ingång. Professionalism är ett svårt begrepp att förstå innebörden av då det innefattarflera olika delar, ett samspel med andra, en medvetenhet om barnens behov, kunskap om förskolemiljön, ettsamspel mellan hem och förskola, professionell utveckling, pedagogernas värdegrunder och reflektioner. LÄS MER

 4. 4. Genus i förskolan : Textanalys av valda genusteorier i förskollärarsstudenters examensarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Malin Lindkvist; Michaela Oravamäki; [2017]
  Nyckelord :didaktik; förskollärare; genus; professionalism;

  Sammanfattning : Syfte med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. LÄS MER

 5. 5. Förskollärare i offentlighetens ljus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Marin; Josefin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Backstage; Digital professionalism; Frontstage; Förskollärare; Gränsdragning; Omdöme; Profession; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares gränsdragning mellan det professionella och det privata i mötet med vårdnadshavarna och hur denna gräns kan komma att påverkas vid användandet av sociala medier. Detta görs utifrån följande tre frågeställningar; Var drar förskollärare gränsen mellan sin roll som professionsutövare och sin roll som privatperson? Hur drar förskollärare gränsen mellan det professionella och det privata i mötet med vårdnadshavare? och Hur förhåller sig förskollärare till den nya formen av offentlighet som sociala medier utgör? I genomförandet av studien används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem legitimerade förskollärare. LÄS MER