Sökning: "professionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet professionalitet.

 1. 1. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en vårdande relation till patienter med antisocial personlighetsstörning : En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ostrvica Sabina; Svensson Ebba; [2021]
  Nyckelord :Antisocial personlighetsstörning; intervjustudie; kvalitativ metod; sjuksköterskans upplevelse; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med antisocial personlighetsstörning karakteriseras av ett varaktigt och djupgående mönster av bristande empati, manipulativt och impulsivt beteende samt kränkningar av andra människors rättigheter, ofta utan att känna skuldkänslor. Deras beteende är komplext och medför utmaningar för sjuksköterskan och skapandet av en vårdande relation. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Elisabeth Reutercrona; Sara Severinsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reutercrona, E & Severinsson, S. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Plats och Professionalitet: En studie om platsens betydelse i samverkan mellan polis och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Axel Karlerö; [2021]
  Nyckelord :Co-location; Youth criminality; Cooperation; social services; police; Place; Swedish authorities; Samlokalisering; Ungdomsbrottslighet; Samverkan; Socialtjänst; Polis; Svenska myndigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur ungdomsutredare anställda av svensk polis och socialarbetare som är anställda av socialtjänster samarbetar i förhållande till fysisk placering av arbetsplatsen. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 4 utredare och 4 socialarbetare kan man säga att samarbete till stor del är beroende av hur organisationsstrukturerna påverkar kommunikationsnivån och samarbetet mellan myndigheterna. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som inverkar på luftvägshantering inom anestesi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tomas Sundblom; Lina Backlund; [2021]
  Nyckelord :anestesisjukvård; luftvägshantering; svår luftväg; CRM; crisis resource management; kritiskt moment; teamwork; kommunikation; hierarki;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägshantering inom anestesisjukvården är ett kritiskt moment och fö­rekommer i både planerade och akuta situationer. I samband med luftvägshanteringen är komplikationer som orsakar tillfällig skada vanliga medan komplikationer som orsa­kar allvarliga, bestående skador är ovanliga. LÄS MER