Sökning: "professionell handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden professionell handledning.

 1. 1. ”Sådana här händelser hänger ju med, dom sitter med hela livet…” Hur traumatiska händelser påverkar förlossningsbarnmorskor emotionellt och hur händelserna hanterats.

  Magister-uppsats,

  Författare :Martina Hjerpe; Malin Ströby; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; traumatisk förlossning; sekundärt stressymptom STS ; ”second victim”; ”compassion fatigue”; professionell handledning; reflektion; stöd;

  Sammanfattning : Background: Various traumatic situations can occur during childbirth such as: major bleeding,shoulder dystocia, asphyxia in the child, intrauterine fetal death (IUFD), threats and violenceand being reported. Midwives who experience traumatic childbirth on multiple occasions mayexperience increased dissatisfaction with the work. LÄS MER

 2. 2. Kulturskolelärares professionella lärande och utveckling : Ett individuellt, kollegialt och kollektivt projekt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Anna-Karin Hagström; [2020]
  Nyckelord :Kulturskola; aktionsforskning; communities of practice;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera hur kulturskolelärareuppfattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i förhållande till elevernas undervisning. I studien har fokus legat på att studera en pågående aktionsforskningsprocess i form av lärares återkommande kollegiala samtal kring tankar, handlingar och erfarenheter av undervisningen i Kulturskolan. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med våld i nära relation : Faktorer som främjar personalutveckling och handledning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Hansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kompetens; sekundärtraumatisering; socialarbetare; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra till en ökad förståelse för betydelsen av professionell handledning i socialt arbete särskilt vad avser arbetet med klienter som drabbats av våld i nära relation. Ett antal semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialarbetare med relevanta arbetserfarenheter inom området. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar dyslexi musikern?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Katarina Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Dyslexi; notdyslexi; musiker; instudering; gehör.;

  Sammanfattning : När jag började Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2012 visste jag inte att det fanns något som hette notdyslexi. Då min vanliga dyslexi gjorde att jag hade svårt att hänga med under första året på min kandidatutbildning fick jag handledning av Susanna Cederquist som är dyslexikonsult och det var hon som berättade om notdyslexi. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogiska rollen och dess effekter på elev- och pedagogisk prestation : En enkätstudie med självskattningar från 132 pedagoger i en medelstor kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanne Björkskog Pesämaa; Maud Vennberg; [2019]
  Nyckelord :Roll; medarbetare; prestation;

  Sammanfattning : Specialpedagogen antar en professionell roll i den svenska skolan. Rollen är teoretiskt betingad av omgivande medarbetare och bestäms av pedagogiska aktiviteter som specialundervisande-, handledande-, dokumenterande-, skolutvecklande- och hälsofrämjande aktiviteter. Rollteori och empirisk forskning visar att roller påverkar prestationer. LÄS MER