Sökning: "professionell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden professionell identitet.

 1. 1. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare påverkas av ansvarsutkrävande beslut och tester : En systematisk meta-aggregerad litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Björn Svensson; [2024]
  Nyckelord :Accountability; teacher; perception; tests; VAM; Ansvarsutkrävande; Lärare; Upplevelser; tester; VAM;

  Sammanfattning : Bakgrund och mål – Tidigare studier har visat att Value-Added Model (VAM) har metodologiska brister och tillsammans med high stake tesing kan både skolor och personal påverkas på oönskade sätt. Denna studies avsikt har varit att undersöka vetenskapliga studier, som omfattat lärares upplevelser av beslut som medförde stora konsekvenser vid införande och tillämpning testresultat och utvärderingar på skolor baserad VAM Metod – Systematisk databassökning genomfördes i Eric 2023-03-10 för studier på engelska. LÄS MER

 3. 3. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens ledarskap i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Annsofi Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :förskollärare; ledarskap; profession; professionell identitet; undervisning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Förskolan har genomgått en stor förändring genom årtionden. Genom att förskolan skrevs in i skollagen (SFS 2010:800) kom förskolan att tillhöra utbildningssystemet 2010, det medförde även att förskollärare fick förskollärarlegitimation och då även ansvaret över undervisningen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Winds of Change: Radikala Förändringar Utan Motstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bäärnhielm; Emil Blomborg; [2024]
  Nyckelord :Change Management; Förändringsstrategi; Motstånd; Identitet; Organisationskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Winds of Change: Radikala Förändringar Utan Motstånd Seminariedatum: 11/01-2024 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i Organisation, 15 högskolepoäng Författare: Emil Blomborg och Erik Bäärnhielm Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Förändring, Identitet, Motstånd, Organisationskultur, Förändringstrategi Syfte: Studien syftar till att belysa och utforska varför inte motstånd mot radikal förändring uppstår i en organisation med stark organisationskultur. Målet är att erbjuda praktisk användbarhet för organisationer som navigerar genom radikala förändringar. LÄS MER