Sökning: "professionell kompetens socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden professionell kompetens socialt arbete.

 1. 1. "Jag har aldrig blivit misshandlad. Men däremot har jag åkt in i väggen och jag fick en dörr i huvudet" : En kvalitativ studie om hur professionella uppfattar ungdomars syn på våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Israelsson; Felicia Hansson; [2020]
  Nyckelord :Adolescence´s; partner violence; social work; professionals within social work; young adults relationships; ungdomar; våld i nära relation; socialt arbete; yrkesverksamma inom socialt arbete; unga partnerrelationer;

  Sammanfattning : Denna studie kom till för att vi såg en kunskapslucka av fenomenet våld i nära partnerrelationer hos ungdomar. Syftet var att undersöka hur professionella inom socialt arbete uppfattade ungdomars syn på våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med våld i nära relation : Faktorer som främjar personalutveckling och handledning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Hansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kompetens; sekundärtraumatisering; socialarbetare; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra till en ökad förståelse för betydelsen av professionell handledning i socialt arbete särskilt vad avser arbetet med klienter som drabbats av våld i nära relation. Ett antal semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialarbetare med relevanta arbetserfarenheter inom området. LÄS MER

 3. 3. Rätten till god omvårdnad : En kvalitativ fallstudie kring organisatorisk beredskap inom sluten missbruksvård för samsjuklig komplexitet

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Organizational preparedness; organization; comorbidity; LVM-care and institutional car; Organisatorisk beredskap; organisation; samsjuklighet; LVM-vård och institutionsvård;

  Sammanfattning : När människor i en svår livssituation behöver professionell behandling, är det centralt, att den behandlande verksamheten kan möta individernas problembild. Syftet med föreliggande studie är att undersöka den organisatoriska beredskapen inom LVM-vården (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) för att ta emot och behandla individer med en multipel och således komplex samsjuklighet. LÄS MER

 4. 4. För klientens bästa : en studie av professionellas upplevelser av att arbeta med klienter i case management.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Linus Nyman; Carola Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Case management; relationer; professionella; makt; roller;

  Sammanfattning : Det råder delade meningar om implementeringen av evidensbaserad praktik i socialt arbete. De olika uppfattningarna går från att förespråkarna hävdar att en evidensbaserad praktik säkerställer att de professionella ges bästa möjliga förutsättningar för sitt yrkesutövande och förvaltande av dennes kompetens, genom att beforskade metoder kvalitetssäkrar tillämpningen – medan dess belackare ser det som en stelbent och styrd arbetsform som på sikt riskerar urholka den professionella kompetensen. LÄS MER

 5. 5. Kunskapen, professionen och makten – En kvalitativ studie om socionomens villkor och förutsättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tanja Jääskeläinen; [2013-08-13]
  Nyckelord :Kunskap; profession; makt och socionom; Knowledge; profession; power and social worker;

  Sammanfattning : My main purpose with this study is to investigate how the social worker relates to knowledge, power and profession. From this purpose has also the concept “to be a social worker” emerged.The study is based on a qualitative study and consists of semi-structured interviews with seven social workers from different fields of expertise. LÄS MER