Sökning: "professionell lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden professionell lärande.

 1. 1. ”Jag tror inte de är som alla andra”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Pilbackes; Gustaf Ribbing; [2024-02-21]
  Nyckelord :Barns perspektiv; relationer; behov; fritidshem; lärare; elev; barnsyn;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fråga om och lyssna till barns berättelser om sina lärare i fritidshem, vad de värderar och huruvida deras behov blir bemötta. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i barnsyn, barns behov samt barns perspektiv. LÄS MER

 2. 2. FÖRSKOLLÄRARES TANKAR OM SIN DIGITALA KOMPETENS OCH IMPLEMENTERING AV DIGITALISERING I YNGRE BARNS UNDERVISNING Att utveckla digital kompetens i förskolans verksamhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yomna Ibrahim; [2023-10-12]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskollärare; Undervisning; Styrdokument och Policydokument; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna empiriska studie undersöka förskollärarnas tankar om sin digitala kompetens och möjligheter samt utmaningar att implementera styrdokument och policydokuments rekommendationer om användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Teori: Det teoretiska ramverket för studien är Bronfenbrenners ekologiska systemteori, teorins utgångspunkt kretsar och tydliggör den interaktion som sker mellan individ och omgivning, utifrån olika nivåer som individen samspelar med i samhället. LÄS MER

 3. 3. KAMPEN OM NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie om faktorer som påverkar viljan att stanna på sin arbetsplats inom slutenvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ander; Olivia Åkerman; [2023-06-26]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; arbetsmiljö; från novis till expert; intentionen att stanna; nyutexaminerad sjuksköterska; personalomsättning; samverkan i team; verksamhetsförankrat examensarbete; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på sjuksköterskor sträcker sig över hela världen, vilket också speglas i aktuell statistik i Sverige. Detta skapar utmaningar i slutenvården, där en internmedicinsk vårdavdelning nu önskar få bättre förståelse för vilka faktorer som motiverar nyutexaminerade sjuksköterskor till att stanna kvar på sin första arbetsplats inom slutenvården. LÄS MER

 4. 4. Det dubbla uppdraget : Fritidshemslärares professionsidentitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maya Alkefelt Jansson; Cornelia Kupiec Olofsson; [2023]
  Nyckelord :fritidshemslärare; hybrid professionell identitet; musiklärare; professionsidentitet;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på sju djupintervjuer med fritidshemslärare som undervisar eller har undervisat i fritidshem och musik. Studiens syfte är att undersöka hur fritidshemslärare upplever att deras professionsidentitet påverkas av att arbeta i två skilda verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av vårdlidande hos personer som vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård : Kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Carina Christensen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienters vårdlidande kan orsakas av det som görs eller inte görs av personal inom vården. En upplevelse av att inte bli förstådd av vårdpersonal orsakar vårdlidande med känslor av att bli sårad, avvisad och att inte bli trodd. LÄS MER