Sökning: "professionell och politisk kunskapsdimension"

Hittade 1 uppsats innehållade orden professionell och politisk kunskapsdimension.

  1. 1. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
    Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER