Sökning: "professionell roll"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden professionell roll.

 1. 1. "Det här är ju vårt arbete - att man går in i en roll liksom" En studie om socialsekreterares erfarenheter av det emotionella arbetet inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Simonsson; Louise Ekerholm; [2023]
  Nyckelord :Emotional labor; professional role; collegiality; child perspective; social secretary Emotionellt arbete; professionell roll; kollegialitet; barnperspektiv; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the child perspective in social services has become greater and more acknowledged over the years. Today, social services have a child perspective in which the children's best always should be the main issue in an investigation. LÄS MER

 2. 2. Teater för barn - spelar det någon roll? : En kvalitativ studie av två yrkesverksammas syn på att spela professionell teater för skolbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brolin; Ellinor Hammar; [2023]
  Nyckelord :children s theatre; school children; theatre; theatre for school children; barnteater; skolbarn; teater; teater för skolbarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två yrkesverksamma personer inom regionteater upplever hur det är att arbeta med teater för skolbarn. Den teoretiska utgångspunkten för studien är fenomenologisk då det är två personers erfarenheter och upplevelser som lyfts fram. LÄS MER

 3. 3. Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

  Magister-uppsats,

  Författare :Erika Eriksson; Linnéa Johansson; [2022-02-09]
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; främjande faktorer; hämmande faktorer; professionell roll; specialistsjuksköterska; sjukhus; systematisk litteraturstudie; utveckling av roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. LÄS MER

 4. 4. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 5. 5. "Att bevittna dessa situationer varje dag är väldigt smärtsamt" : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse vid palliativ vård av barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Blid; Fredrik Hermansson; [2022]
  Nyckelord :palliativ vård; barn; sjuksköterska; pediatrisk vård; vårdvetenskap; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Vid palliativ vård av barn har sjuksköterskan en betydande roll med ett stort omvårdnadsansvar. Tidigare forskning tyder på att det är en mer känslosam börda vid palliativ vård av barn än av vuxna och att det förekommer flera utmaningar i kommunikationen till barnet och dess närstående. LÄS MER