Sökning: "professionella serviceföretag"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden professionella serviceföretag.

 1. 1. Välmående & prestationsmätningar, Finns det ett samband?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Adam Fröberg; Susanna Thörn; [2015]
  Nyckelord :well-being; performance measurements; professional services; välmående; prestationsmätningar; professionella serviceföretag;

  Sammanfattning : Sjukskrivningarna ökar allt mer i Sverige, framförallt sjukskrivningar som beror på det psykiska välmåendet och stress har ökat. Prestationsmätningar har blivit allt vanligare på arbetsplatser. Det kan bland annat vara för att kontrollera vad som producerats, för att kunna utveckla arbetsplatsen eller för att kunna budgetera. LÄS MER

 2. 2. Med kunskap i fokus: En kvalitativ studie av knowledge management på mellanstora svenska managementkonsultföretag

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Matilda Rapaport; Petra Rydenman; [2008]
  Nyckelord :Knowledge Management; Kunskapsspridning; Kunskapselement; Professionella serviceföretag; Managementkonsult;

  Sammanfattning : Background: Knowledge management is a concept that is considered of increasing importance in the developing knowledge society. Previous research in the area has to a large extent been based on large multinational companies. LÄS MER

 3. 3. Kontrollmodell för kvalitetssäkring av professionella tjänster

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Grotenfelt; Anders Norman; [2007]
  Nyckelord :Service quality; professional services; quality dimensions; management consulting;

  Sammanfattning : För ett serviceföretag är det väsentligt att kunna leverera tjänstekvalitet för att tillfredsställa kunden. Tjänsternas immateriella produktkaraktär gör det emellertid svårt för serviceleverantören i allmänhet och professionella tjänsteleverantörer i synnerhet att säkerställa kvalitet. LÄS MER

 4. 4. dramaturgi och kommunikativ rationalitet - något om professionella serviceföretags externa kommunikation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Tarras-Wahlberg; [2004]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikativ rationalitet; dramaturgi; jag-presentation; professionella serviceföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Dramaturgi och kommunikativ rationalitet – något om professionella serviceföretags externa kommunikation Författare: Erik Tarras-Wahlberg Handledare: Maria Boklund och Anna Stafsudd Syfte: Att belysa professionella serviceföretags externa (kund)kommunikation, samt att ge ett par reflekterande kommentarer angående denna Metod: Enskild observation med en väl förankrad teoretisk referensram som utgångspunkt både vid insamlingen, sorteringen och tolkningen av det empiriska materialet Teori:Socialkonstruktionistisk utgångspunkt med en goffmanbaserad dramaturgisk rollteori som referensram, en av denna anledning dramaturgisk syn på Impression Management (IM) samt en integrering av dramaturgi och Habermas teori om kommunikativ rationalitet Slutsatser: Uppsatsen pekar på att professionella serviceföretag bör beakta den sociala dominansens betydelse vid kundkommunikation. Kommunikationen bör ses som en sammanhängande enhet, där de enskilda delarna skapar ett helhetsintryck. LÄS MER

 5. 5. Produktkalkyler i svenska tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Eriksson; Johan Eriksson; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; Produktkalkylering; Tjänsteföretag; Tvärsnittsstudie; Klassificering tjänsteföretag; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Produktkalkyleringen bidrar med viktig information vid bland annat beslutssituationer. Litteratur och forskning kring produktkalkylering fokuserar främst på produktkalkylering i tillverkande företag och kalkylmodeller vars grundstomme utvecklades under 1930-talet. LÄS MER