Sökning: "professionellas perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden professionellas perspektiv.

 1. 1. “ATT GÖRA RELATION OCH INTE BARA PRATA RELATION” - En kvalitativ studie av professionellas perspektiv på systemorienterat arbete med ungdomar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrica King; Anna-Lena Högblom; [2023-11-17]
  Nyckelord :adolescensutveckling; ungdomar; systemisk psykoterapi; integrativt systemorienterat arbete; professionellas perspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka professionellas syn på om och hur ett systemorienterat arbetssätt kan integreras med det befintliga individinriktade arbetssättet på Ungdomsmottagningen. Studien genomfördes genom att undersöka professionellas perspektiv på Ungdomsmottagningen samt ta del av professionellas perspektiv på Ung vuxen mottagning som redan i viss utsträckning implementerat ett systemorienterat arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Medhörning vid barnförhör Upplevelser ur ett socialsekreterarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Desirée Johannesson Thörnqvist; [2023-06-26]
  Nyckelord :samverkan; medhörning; barnahus; socialsekreterare; barn som far illa;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på socialsekreterares upplevelse av samverkan i form av medhörning vid barnförhör med barn som misstänks varit utsatta för brott. Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer med sex stycken socialsekreterare som hade anställning inom barn och familj i Storgöteborg. LÄS MER

 3. 3. Flyktingars etablering i Sverige - En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv om underlättande- och försvårande faktorer gällande etableringen i ett nytt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ferdinand Kempe; Victoria Klimovska; [2023-02-06]
  Nyckelord :Underlättande- och försvårande faktorer; flyktingar; erkännandeteori; antirasistiskt socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera underlättande- och försvårande faktorer för flyktingars etablering i Sverige utifrån socialarbetares perspektiv. Metoden för studien var av kvalitativ karaktär där fem intervjuer med socialarbetare från olika arbetsplatser i Västra Götaland genomfördes kring deras tankar om vad som kan påverka flyktingars etablering. LÄS MER

 4. 4. Barns bästa vid orosanmälningar : En kvalitativ studie om förskolans och socialtjänstens arbete angående orosanmälningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Maria Svensson; Moa Lindén; [2023]
  Nyckelord :Barns bästa; barn som far illa; barns rättigheter; förskola; orosanmälningar; socialtjänst.;

  Sammanfattning : Abstract Studien avser att undersöka hur förskolan förhåller sig till och agerar gentemot barn som far illa och hur processen ser ut mellan förskola och socialtjänst när en orosanmälan görs. Studien syftar även till att kartlägga hur processen ser ut mellan förskola och socialtjänst när en orosanmälan görs och huruvida processen brister, samt på vilket sätt den brister. LÄS MER

 5. 5. "Det är mer skam och skuld att vara kvinna och missbrukare" : En kvalitativ studie om professionellas perspektiv kring kvinnor i könsblandad missbruksbehandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Florentina Uka; Olga Alm; [2023]
  Nyckelord :Drogmissbruk; Kvalitativ metod; Kvinnor; Könsblandad behandling; Könskodade förväntningar; Professionella; Stigmatiseringn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa professionella inom missbruksvården och deras uppfattning om kvinnor i könsblandad behandling avseende könskodade förväntningar, stigmatisering och kvinnligt föräldraskap. Närmare hur professionella resonerar kring könskodade förväntningar på kvinnor i könsblandad missbruksbehandling, hur professionella uppfattar stigmatisering av kvinnor i missbruk och hur professionella uppfattar kvinnligt föräldraskap i missbruk, ger kunskap om kvinnor i könsblandad behandling. LÄS MER