Sökning: "professionellt förhållningssätt i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden professionellt förhållningssätt i förskolan.

 1. 1. Pedagogiskt ledarskap : En kvalitativ undersökning om förskolläraressyn på ledarskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Nilsson; Nathalie Stridh; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förskollärare; kvalitativ metod; normativ styrning;

  Sammanfattning : Inledning Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken. LÄS MER

 2. 2. "Hungern är den bästa kryddan" Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Bülow; Anna Lindell Bolin; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; pedagogiskt förhållningssätt; ätovilja; sociokulturellt perspektiv; makt;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie baserar sig på ett intresse för den pedagogiska måltiden i förskolan. Det som genomsyrar hela vår studie är pedagogernas förhållningssätt, att yrkesgruppen ska agera goda förebilder till skapandet av goda matvanor i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan : - med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; Preschool - Home; Communication; Conversation; Participation; Influence; Samverkan; Förskola - hem; Kommunikation; Samtal; Delaktighet; Inflytande;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Samverkansuppdraget fyller en stor funktion i förskollärarens yrkesroll och det är därför av stor vikt att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare fungerar för att kunna uppnå en god samverkan mellan förskola och hem. LÄS MER

 4. 4. Det är barn överallt, precis överallt! : En essä om frånvarande pedagoger och kunskapens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Wellsmo; [2017]
  Nyckelord :Ethics; value-system; leadership; practical knowledge; communication; power; reflection; Förskola; etik; värdegrund; ledarskap; praktisk kunskap; kommunikation; makt; reflektion;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä tar sin utgångspunkt i två självupplevda berättelser tagna ur mitt yrkesliv inom förskolan. Dilemmat handlar om frånvarande pedagoger och deras oförmåga att hantera den stora barngruppen i krävande situationer. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers roll för barn med utagerande beteendeproblem i förskolan - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Törner; [2016]
  Nyckelord :Brottsprevention; Tidiga insatser; Förskola; Pedagoger; Interaktion; Barn; Utagerande beteendeproblem; Utveckling;

  Sammanfattning : Tydliga kopplingar har länge kunnat göras mellan tidiga beteendeproblem och kriminella karriärer. Då tidiga insatser har visat sig vara långsiktigt lönsamma, har det brottsförebyggande arbetet ifrågasatts gällande vilka resurser som är aktuella. LÄS MER