Sökning: "professionellt förhållningssätt i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

 1. 1. “Ska vi skriva ut dem när de faktiskt återfaller i sin sjukdom?” : En kvalitativ intervjustudie om hur LARO arbetar med sidomissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Freja Eriksson Mörtsjö; Bianca Lundqvist Helin; [2023]
  Nyckelord :LARO; sidomissbruk; skadereduktion; professionellt handlingsutrymme; klientnära arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom LARO arbetar vid förekomst av sidomissbruk, och hur behandlingen påverkas av förekommet sidomissbruk. Vidare undersöks hur det professionella handlingsutrymmet är utformat inom LARO. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄLDRASKAPSSTÖD – DET SOCIALA ARBETETS VACCIN : professionellas upplevelser av föräldraskapsstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Elehvä; [2023]
  Nyckelord :Parenting support; universal parenting programs; parenting programs; social work; empowerment; parent empowerment program; coping och coping mechanisms.;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur professionella inom verksamheter som arbetar med föräldraskapsstöd upplever stödet och dess effekt, samt hur de anser att stödet kan utvecklas och göras mer lättillgänglig. Studien baseras på fyra semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar eller har erfarenhet av arbete med föräldraskapsstöd. LÄS MER

 3. 3. Professionella gränser och relationer på HVB : Mellan privat, personligt och professionellt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefin Håkansson; Elin Toresson; [2022]
  Nyckelord :Children and youth; Boundaries; Residential care homes for children and young persons; power relations; Professional approach; Social work; Barn och ungdom; Gränssättningar; HVB; Maktrelationer; Professionellt förhållningssätt; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete utfört som en del av socionomutbildningen på Malmö universitet. Syftet är att undersöka vad personal på HVB har för perspektiv på var gränsen går mellan att vara privat och personlig i relationen till ungdomarna. LÄS MER

 4. 4. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål. Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 5. 5. Frivårdsinspektörens tvådelade roll : En kvalitativ studie om att bemöta klienter utifrån ett professionellt alternativt privat förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Boström; Amilia Danielsson; [2020]
  Nyckelord :probation service; probation officer; approach; values; attitudes; frivård; frivårdsinspektör; förhållningssätt; värderingar; attityder;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore probation officers approach professionally and privately to clients who are convicted or suspected of crime. We wanted to highlight the emotional strain that the professional role can create. LÄS MER