Sökning: "professionellt förhållningssätt socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden professionellt förhållningssätt socialt arbete.

 1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 2. 2. Frivårdsinspektörens tvådelade roll : En kvalitativ studie om att bemöta klienter utifrån ett professionellt alternativt privat förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Boström; Amilia Danielsson; [2020]
  Nyckelord :probation service; probation officer; approach; values; attitudes; frivård; frivårdsinspektör; förhållningssätt; värderingar; attityder;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore probation officers approach professionally and privately to clients who are convicted or suspected of crime. We wanted to highlight the emotional strain that the professional role can create. LÄS MER

 3. 3. "Vi är bara människor" : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av och förhållningssätt till empati och medkänsla i sitt profesionella yrke

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete; Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Inez Borgenback; Alice Millestad; [2020]
  Nyckelord :Empati; medkänsla; socialt arbete; empatitrötthet; emotionellt lönearbete; emotionssociologi; professionalitet; emotioner; känslor.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att empati och medkänsla har en stor betydelse för det sociala arbetet men kan innebära personliga påfrestningar för den professionella socialarbetaren vilket kan leda till tillstånd som empatitrötthet, utmattning och sekundärt trauma. Utifrån dessa risker med ett empatiskt och medkännande yrke, syftar denna studie till att undersöka hur socialarbetare förhåller sig till och hanterar sina upplevelser av empati och medkänsla i sitt professionella arbete. LÄS MER

 4. 4. Att möta samtidens föräldrar : En kvalitativ studie om familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av att vägleda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Pettersson; [2019]
  Nyckelord :family guidance; family counselor; family center; professional approach; parenthood; familjevägledning; familjevägledare; familjecentral; professionellt förhållningssätt; föräldraskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika familjevägledare, yrkesverksamma på tre olika familjecentraler i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Låt det ta sin lilla tid" : En kvalitativ studie om mötet mellan socialarbetare och klienten med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Tove Eiderbrant; Sandra Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Burn-out; stigma; professional; utmattning; stigmatisering; professionell;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som ambition att genom semistrukturerade intervjuer försöka belysa hur olika aspekter av mötet mellan socialarbetare vid Uppsalas Arbetsmarknadsförvaltning och klienter med utmattningssyndrom ser ut. Detta med bakgrund i att utmattningssyndrom ökat i Sverige de senaste fem åren. LÄS MER