Sökning: "professionellt förhållningssätt specialpedagogik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden professionellt förhållningssätt specialpedagogik.

 1. 1. DEN ÖKADE STYRNINGEN GENOM ÄMNESPLANERNA I GY11 En intervjustudie med sju gymnasielärare om likvärdighet och autonomi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linus Bylund; [2019-02-17]
  Nyckelord :GY11; Ämnesplaner; Institutionella logiker; Autonomi; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasielärare upplever den starkare statliga reglering som infördes med gymnasiereformen 2011. Specifikt har intresset riktats mot deras erfarenheter om inrättandet av ämnesplanerna, vad arbetet med dessa har inneburit för de intervjuade lärarna och deras kollegor och hur dessa ämnesplaner möjliggjort ökad likvärdighet. LÄS MER

 2. 2. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 3. 3. Att förstå särskild utbildning för vuxna Hur skolformens komplexitet i en kommun kan tolkas genom Bergs frirumsmodell

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ola Westmar; [2016-02-22]
  Nyckelord :Särskild utbildning för vuxna; särvux; lärvux; frirum; styrning; ledning; andragogik; tillgänglighet; kunskapsutveckling; identitet; delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka en kommuns sätt att organisera och utveckla skol- formen särskild utbildning för vuxna. Ett ytterligare syfte är att beskriva vad detta betyder för målgruppen vuxna med intellektuell funktionsnedsättnings tillgänglighet, kunskapsutveck¬ling, identitet och delaktighet i samhället. LÄS MER

 4. 4. Professionellt förhållningssätt och dess betydelse för elever i läs- och skrivsvårigheter - med fokus på skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Persson; Jeanette Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; KASAM; läs- och skrivsvårigheter; pedagogisk grundsyn; professionellt förhållningssätt; skolfrånvaro; skolnärvaro; specialpedagogik;

  Sammanfattning : I egenskap av speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling har vi ett särskilt ansvar när det gäller elevers läs- och skrivförmåga eftersom merparten av uppgifterna i skolan kräver en åldersadekvat läs- och skrivförmåga. När vi som speciallärare möter elever med långvariga svårigheter inom läs- och skrivområdet med en icke kontinuerlig skolnärvaro kan det vara svårt att definiera grundproblematiken. LÄS MER

 5. 5. "Vi gör en insats för framtidens värld" - effekter av en systemteoretisk modell för skolutveckling vid åtta skolenheter i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Lundh; [2012-08-15]
  Nyckelord :systemteori; socialkonstruktionism; sociokultur; interaktionism; ledarskap; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera framgångsfaktorer respektive hinder vid implementeringen av systemteoretiskt förhållningssätt ute i skolors verksamheter samt hur detta kommer till uttryck i det fortsatta arbetet med att utveckla skolorna. Specifika frågeställningar är: Hur pedagogernas nyvunna kunskap kommer till uttryck i kontakten med elever, kollegor och ledning samt vilka de bidragande orsakerna är till att enheterna lyckas / misslyckas i sina intentioner att följa skolutvecklingsmodellen? Vilka framgångsfaktorer och hinder vid implementeringen av systemteoretiska förhållningssätt framkommer?Teori: Studien har sin teoretiska utgångspunkt i den interaktionistiska och etnometodologiska skolan som tillsammans utgör socialkonstruktionismen. LÄS MER