Sökning: "professionellt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden professionellt lärande.

 1. 1. Vi behöver varandra om vi ska orka jobba i skolans värld

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Palmgren; [2020-02-26]
  Nyckelord :kollegialt lärande; professionellt lärande; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och bidra med kunskap om lärarnas upplevelser och erfarenheter av kollegialt lärande i skolan. De frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara handlar i mångt och mycket om möjligheter respektive utmaningar med kollegialt lärande. LÄS MER

 2. 2. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 3. 3. Kompetensförsörjning inom rekryteringsbranschen : En kvalitativ studie om synen på kompetens för rekryterare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carl-Arvid Nilsson; [2020]
  Nyckelord :competency model; Rekrytering; kompetens; kompetensmodeller; organisation;

  Sammanfattning : Det är idag allt vanligare att företag tar hjälp av en extern part för att hantera rekrytering av personal och eftertraktade spetskompetenser. Dessa rekryterare har i uppgift att bedöma kandidater och deras kompetenser, men vilka kompetenser rekryteraren själv bör besitta diskuteras inte lika ofta. LÄS MER

 4. 4. Svensklärare på Facebook - En undersökning om kollegialt lärande i en svensklärargrupp på Facebook

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Facebook; kollegialt lärande; netnografi; praktikgemenskap; professionellt lärande; sociala medier; språkhandling; svensklärare;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar svensklärares samtal i facebookgrupper för svensklärare har. Undersökningens frågeställningar är: 1) Hur använder sig svensklärare av en facebookgrupp för svensklärare?, 2) I vilken utsträckning kan samtal mellan svensklärare i en sådan grupp ses som kollegialt lärande? Undersökningens teoretiska ramverk består av hermeneutik, systemisk-funktionell grammatik och tre olika perspektiv på kollegialt lärande från Skolverket (2013), Timperley (2013) och Wenger m. LÄS MER

 5. 5. Karriärvägledning på Arbetsförmedlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Stillman; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Implementering; Karriärvägledning; Professionell kompetens; Professionell karriärvägledning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om karriärvägledning på Arbetsförmedlingen (Af), som syftar till att belysa hur Af förhåller sig till karriärvägledning som ett prioriterat uppdrag och om och hur en implementering av en professionell vägledningspraktik har påbörjats. Studien är avgränsad till ett lokalt Af-kontor och undersöker vad personalen har för syn på karriärvägledning, hur man arbetar med karriärvägledning utifrån ett professionellt perspektiv samt resonemang kring kompetensbehov för att arbeta med karriärvägledning. LÄS MER