Sökning: "professionslogik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet professionslogik.

 1. 1. Att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker – En studie om institutionella logiker i organisering av förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Hellgren; [2019-03-20]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Organisering av offentlig verksamhet; Dubbla logiker; Offentlig styrning; Förskola;

  Sammanfattning : Offentlig förvaltning och dess verksamheter präglas av olika förväntningar och krav, ofta intehelt i samklang utan motstridiga. I denna studie har organiseringen av offentlig förskola ochhur den möter utmaningen att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism ochmarknadsmässiga tekniker studerats. LÄS MER

 2. 2. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Värdebaserad vård - En ny strategi för vårdens styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albana Veseli; Bahar Agahi; [2017-04-18]
  Nyckelord :värdebaserad vård; institutionell isomorfism; institutionell logik; ledning och styrning inom hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har det främsta syftet med styrning och organisering inom hälso- och sjukvården varit att styra dess resursförbrukning och dämpa den snabba kostnadsökningstakten. I försöken att effektivisera sjukvården skedde en övergång från en dominans av medicinsk professionslogik till ett införande av marknadslogik, vilken började konkurrera med den medicinska professionslogiken. LÄS MER

 4. 4. Hybridsjuk vård - Hur allmänläkarens möjlighet att styras utifrån professionslogik påverkas till följd av NPM i primärvården.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sanna Westerberg; Maria Träisk; [2017]
  Nyckelord :Professionalism; New Public Management; Market logic; Bureaucratic logic; Swedish primary care;

  Sammanfattning : This study examines whether and how New Public Management (NPM), bringing Bureaucratic and Market institutional logics to the sector of primary care, impacts the ability for medical doctors to organize their work per the logic of professionalism. Hence, this rapport is built upon a two sided key issue: how NPM is changing the organizational conditions for the health care providers in Sweden, providing institutional change and; how Bureaucratic logic and Market logic are conflicting with the logic of Professionalism. LÄS MER

 5. 5. Den publikfriande gymnasieskolan - Marknadiseringens effekter på musiklärarnas arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :John Andersson; Anna Olin; [2016]
  Nyckelord :upper secondary school; Swedish school; music education; estetiska programmet. Educational sciences; musiklärare; valfrihet; konkurrens; marknadsföring; gymnasieskolan; musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; marketisation; marketing; competition; freedom of choice; music teachers; esthetic programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieskolan har under de senaste decennierna genomgått ett antal reformer som har gjort det lättare för friskolor att etablera sig samt givit elever möjlighet att fritt välja och byta skola. Detta, kombinerat med en minskning av antalet gymnasieelever, har lett till en konkurrenssituation där skolorna måste marknadsföra sig för att vinna elever. LÄS MER