Sökning: "professionsteori i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden professionsteori i förskolan.

 1. 1. Flickor inom autismspektrumtillstånd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Saric; Mona Sobhi; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; Förebyggande arbete; Flickor inom AST; Förskola;

  Sammanfattning : Flickor inom autismspektrumtillstånd (AST) tenderar att missas eller diagnostiseras senare än pojkar inom AST. I Barnombudsmannens årsrapport från (2016) framkommer att det är fler pojkar jämfört med flickor som diagnostiseras med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att flickor med NPF får sina diagnoser senare än pojkar. LÄS MER

 2. 2. Handlingsplanens varande eller inte varande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Frid; Fredrika Eriksdotter; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; kommunikation; professionsteori; Systemteori;

  Sammanfattning : Forskningen inom handlingsplaner i förskolan är begränsad. Det kunskapsbidrag vi hoppas göra är att vidga perspektivet i arbetet med handlingsplaner i förskolan. Syftet är att belysa och i viss mån problematisera handlingsplanernas funktion i förskolan.Undersökningens teoretiska perspektiv utgörs av systemteorin och professionsteori. LÄS MER

 3. 3. Ett otydligt uppdrag? : Specialpedagogers upplevelser av arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jennie Josefsson; Anette Aronsson Karlström; [2017]
  Nyckelord :Speciapedagog; yrkesroll; specialpedagogisk kompetens; verksamhetsutveckling; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv; professionsteori;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några specialpedagogers kompetenser i att leda och driva utveckling av den pedagogiska verksamheten kommer till nytta i praktiken. Detta då studier visar att specialpedagogens uppdrag är komplext och varierande samt att specialpedagogrollen har haft svårt att slå igenom. LÄS MER

 4. 4. "Det löser vi säkert!" En fallstudie om hur ansvar fördelas i en svensk montessoriförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Melovic; Veronica Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Ansvar; Ansvarsfördelning; Arbetslag; Montessoriförskola; Relationell sociologi;

  Sammanfattning : Det finns en spänning mellan regeringens krav på implementering av ansvarsfördelning och den platta organisation som förskolan är. Studiens syfte är att nå kunskap om ansvarsfördelning i förskolan. Kunskapen nås genom att besvara hur ansvar fördelas inom arbetslaget och varför det fördelas så. LÄS MER

 5. 5. Handledningens möjligheter : Tre yrkesgruppers uppfattningar om handledning som bedrivs av specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jill Sundstedt; Tove Wigardt; [2014]
  Nyckelord :specialpedagogiska perspektiv; handledning; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur olika yrkesgrupper inom skolan och förskolan uppfattar handledning, vad de förväntar sig att handledningen ska ge samt vilka förutsättningar de uppfattar är viktiga för arbetet med handledning. För att undersöka detta syfte har kvalitativa intervjuer gjorts med informanter från tre yrkesgrupper. LÄS MER