Sökning: "programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 645 uppsatser innehållade ordet programmering.

 1. 1. Hjärnkraft och datorkraft : En fråga om intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Kunert; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; begreppsanalys; definition av intelligens; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) som begrepp hörs i många aktuella diskussioner, men ofta är det oklartvad som egentligen avses med begreppet intelligens. Studiens syfte är att undersöka begreppsdiskussionenom koncepten ”intelligens” och ”artificiell intelligens”, belysa relationen mellan mänsklig ochartificiell intelligens och undersöka om aktuell forskning pekar mot en gemensam definition av intelligensbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om programmering i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Napoleon Wallin; [2020]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; fenomenografi; matematikundervisning; programmering;

  Sammanfattning : Programmering introducerades höstterminen 2018 i grundskolans kursplan för matematik. Flertalet rapporter lyfter problematiken med att lärare känner ett kompetensutvecklingsbehov för ämnet samt att på majoriteten av skolorna så är inte programmering implementerat i rätt omfattning. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens i undervisningen : En studie om likheter och skillnader i Uppsalas kommunala skolor årskurs 3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lova Nilsson; Caroline Nygren; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; ramfaktorteorin; socioekonomiska förhållanden; teknologiska och pedagogiska innehållskunskaper TPACK ; informations- och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Den nionde mars 2017 beslutade regeringen att digital kompetens skulle skrivas in i styrdokumenten och börja gälla senast juli 2018. Syftet med förändringarna var att tydliggöra skolans uppdrag samt att förstärka elevers digitala kompetens. LÄS MER

 4. 4. Java och framtiden : En studie av utvecklares attityder till lambda-uttryck 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Louise Heed; [2020]
  Nyckelord :Lambda expressions; Java; Object-oriented programming; Functional programming; Multi-paradigm Language; TAM; Technology Acceptance Model; Lambda-uttryck; Java; Objektorienterad programmering; Funktionell programmering; Multi-paradigmspråk; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Java, som i grunden är ett objektorienterat språk, fick vid uppdateringen till Java 8 år 2014 stöd för funktionell programmering och därmed stöd för användning av lambda-uttryck. Uppdateringen innebar att Java allt mer börjar dra gå från ett renodlat objektorienterat språk till så kallat multiparadigm-språk. LÄS MER

 5. 5. Programmering som Digitalt verktyg i Gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josef Nobach; [2020]
  Nyckelord :Programming; Digitalt verktyg;

  Sammanfattning : In my work I had 3 important questions that I was seeking to answer and wanted to know more about. These are as follows. LÄS MER