Sökning: "programteori"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet programteori.

 1. 1. DRIVKRAFTER I SKOLUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Almgren Bäck; [2021-06-21]
  Nyckelord :skolförbätting; programteori; generativa mekanismer; aktionsforskning; praktikgemenskap; processledare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att retrospektivt analysera vilka generativa mekanismer som var verk samma i ett kommunalt skolförbättringsprojekt. Projektet var inspirerat av aktionsforsk ning. LÄS MER

 2. 2. Delutvärdering av TIDSAM  -ett samverkansprojekt mellan psykiatri och socialtjänst i Piteå kommun

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ana Popova; Jessica Almqvist-Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet TIDSAM eller ”Tidiga samordnade insatser”, ett tvåårigt samverkansprojekt mellan socialtjänst och vuxenpsykiatrin i Piteå med syfte att upprätthålla ett samordnat stöd till målgruppen unga vuxna med schizofreni, psykossjukdom eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med denna delutvärdering var att undersöka måluppfyllelse ett år efter projektets start, de förklaringsmodeller som kan ha haft påverkan på resultat, hur samverkan och organisatoriska förutsättningar såg ut samt att påvisa TIDSAM:s effekter för brukarna. LÄS MER

 3. 3. Koncept för utvärdering av energiundervisning på Miljöverkstaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Maria Rosenlöw; [2020]
  Nyckelord :Energi; klimat; miljö; undervisning; programteori; programutvärdering; kunskap; medvetenhet; beteende; grundskola; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas behärska handlar om energi och miljö. Som ett stöd till sko-lans ordinarie energiundervisning har Helsingborgs stad gjort en satsning i form av Miljöverkstaden som elever från Helsingborg med kranskommuner kommer till för att utbil-das inom energiområdet. LÄS MER

 4. 4. SSPF - Umeåmodellen : En studie om upplevelser av behov kring tvärsektoriell samverkan och prevention av ungdomskriminalitet i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Avesand; Michael Haile; [2020]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; brottsprevention; tvärsektoriell samverkan; SSPF-modell;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ studie som utgår från en abduktiv ansats. Studiens teoretiska ramverk utgörs av programteori. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser kring tvärsektoriell samverkan som föreligger för att optimera en anpassad SSPF-modell i Umeå kommun. LÄS MER

 5. 5. Hur kan unga personer lockas till ingenjörsyrket? - En kvalitativ studie om kompetensbrist inom industrin och hur den kan förstås i relation till unga personers uppfattningar om ingenjörsyrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Christine Pehrsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :kompetensbrist; uppfattningar; ingenjörer; programteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska Skolstegets syfte och strategier för attpåverka gymnasieelever vad gäller deras uppfattningar om ingenjörsyrket.Teori: Studien utgår från ett programteoretiskt perspektiv. LÄS MER