Sökning: "progression"

Visar resultat 1 - 5 av 1074 uppsatser innehållade ordet progression.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. LÄS MER

 3. 3. Vad är det som krävs i kraven? : En analys av kunskapskraven i Svenska 2 med hjälp av Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Börlin; [2022]
  Nyckelord :Blooms taxonomi; Blooms reviderade taxonomi; lärande; läroplansteori; kunskapskrav; Svenska 2; gymnasiet;

  Sammanfattning : Det är inte alltid självklart vilka typer av kunskaper det är som testas i en kurs. Dessutom är inte skolväsendets föreskrivna styrdokument skapade ur intet, utan de är skapade utifrån en viss syn på kunskap utifrån sin tid. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av parodontit bland vuxna med kranskärlssjukdom : Allmän litteraturstudie Examensarbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ghazal Alabdalla; Rania Amairi; [2022]
  Nyckelord :Biomarkers; cardiovascular disease; inflammation; periodontal disease;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this literary study is to investigate the incidence and causal factors of periodontitis among individuals ≥50 years of age with coronary heart disease. Method: The method used for this literary study was to search for original scientific articles in the databases CINAHL, DOSS and MEDLINE. LÄS MER

 5. 5. “Man jobbar lika mycket med utsidan som själva insidan här på skolan” - Om skolkuratorns roll i vuxenutbildning, och SFI-elevers behov av stöd för att klara studierna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Englund; Fanny Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Skolkuratorer; vuxenutbildning; svenska för invandrare; SFI; migranter;

  Sammanfattning : Det studerar idag fler personer inom kommunal vuxenutbildning än det gör på gymnasieskolan i Sverige. Anledningen till att läsa på vuxenutbildningen är antingen att man saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet, och vill läsa in den, eller att man är ny i Sverige och läser svenska för invandrare (SFI). LÄS MER