Sökning: "project-based teaching"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden project-based teaching.

 1. 1. Utformning av teknikklassrum som främjar projektbaserad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Erika Hellquist; Malin Seller; [2017]
  Nyckelord :classroom for the technology subject; designing classrooms; project-based teaching; teachers and students’ perceptions; the technology subject; upper secondary school; gymnasieskola; lärares och elevers uppfattningar; projektbaserad; undervisning; teknikklassrum; teknikämnet; utformning av klassrum;

  Sammanfattning : Teknikämnet är i ständig förändring i och med den snabba teknikutvecklingen, medan klassrummets utseende i princip inte har förändrats sedan 1840-talet. Därför lär inte det traditionella klassrummet vara anpassat för teknikämnet och dess undervisning idag. LÄS MER

 2. 2. Wikis in High Schools: an example of using Wikis for the Project course in Greek High Schools

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Fotini Chatzistratidi; [2015]
  Nyckelord :Wikis; Project-based learning; cooperation; Greek Educational System; Qualitative study; Action-oriented Research;

  Sammanfattning : The use of ITs in education has created new opportunities for learning and has introduced new ways for knowledge acquisition. Web 2.0 technology presents a variety of tools that can support learning procedure in all levels of Education. Wikis constitute one of the most widespread tools that support cooperation and Project-based learning. LÄS MER

 3. 3. Teachers’ job stress and health- the buffering role of sense of coherence

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS)

  Författare :Elin Pöllänen; [2014]
  Nyckelord :Self-rated health; Salutogenesis; Sense of coherence; Demand-control model; Sweden; Teachers.; Självuppskattad hälsa; Salutogenesis; Känsla av sammanhang; krav-kontroll modellen; Sverige; lärare.;

  Sammanfattning : Teachers’ work-related health has worsened in Sweden, seen in the rising number of teachers who are stressed, unmotivated and that have left work or are on sick leave (The Swedish National Agency for Education, 2013; Månsson, 2008). The thesis’s aim was to explore the relation between health, personal coping and job stress. LÄS MER

 4. 4. Agens i matematikundervisning : En jämförande studie av elevers agens och makt i lärandesituationer där IKT används

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Mattias Winnberg; [2014]
  Nyckelord :Mathematics education; socio-political perspective; agency; power; learning situations; ICT; project based learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how power is distributed in the mathematics classroom and how students achieve agency when ICT (Information and communication technology) is used as a teaching tool. Three learning situations, structured by mathematics, are analysed: in the first situation mathematics is taught in a traditional way, in the second mathematics is taught in interdisciplinary projects, and in the third mathematics is taught using ICT as a pedagogical tool. LÄS MER

 5. 5. "Shaking Shakespeare": A case study of a cross-curricular project in year 9 which integrated content and English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Henderson; [2008]
  Nyckelord :CLIL; SPRINT; content and language integrated learning; project-based work; cross-curricular work; interdisciplinary work;

  Sammanfattning : An increasing number of schools across Europe offer education which integrates the teaching of content with that of language, sometimes known as CLIL (Content and Language Integrated Learning), or the Swedish equivalent SPRINT (språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning). In Sweden this type of learning often goes under the name of cross-curricular or interdisciplinary work. LÄS MER