Sökning: "projektanställning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet projektanställning.

 1. 1. Den flexibla mediebranschen - En studie ur frilansares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Molly Rosberg; Roberta Karpuskaite; [2020]
  Nyckelord :Frilansare; Projektanställning; Prekaritet; Självförverkligande;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flexibla anställningar kommit att bli allt mer vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningar som gjorts inom området flexibiliseringsorganisering samt arbetstagares hälsa och välbefinnande, verkar vid flertalet tillfällen skilja sig åt. LÄS MER

 2. 2. “Så det är ju inte helt enkelt” : -en studie om hur pedagoger arbetar med sambedömning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Blom; Anna-Karin Högvall; [2016]
  Nyckelord :Sambedömning; samsyn; likvärdig bedömning; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan arbetar med sambedömning som en del i att realisera en likvärdig kunskapsbedömning. Vi vill undersöka vilka förutsättningar som ges och vilka förutsättningar pedagogerna saknar. LÄS MER

 3. 3. Arbetet som livsstil : En kvalitativ studie om projektanställda i mediebranschen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Nora Charléz; [2009]
  Nyckelord :Employment; project work; work; private sphere; relationships; flexibility; insecurity and self-fulfilment.; Anställningsform; projektanställning; arbetsliv; privat sfär; relation; flexibilitet; otrygghet; och självförverkligande;

  Sammanfattning : Projektanställningen är en av de atypiska anställningsformer som faller under begreppet tidsbegränsade anställningar och anses vara den mest gynnade gruppen inom samlingsnamnet. Genom en kvalitativ intervjustudie baserad på 8 djupintervjuer ämnar uppsatsen ge en ökad bild av intervjupersonernas upplevelser av hur arbetslivets sfär och den privata sfären kombineras och inverkar på varandra. LÄS MER

 4. 4. Anställd på projekt : En tidsbegränsad anställningsform som kombinerar trygghet och flexibilitet?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Ida Åhlund; [2007]
  Nyckelord :Arbetsrätt; projektanställning; tidsbegränsad anställning; trygghet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Projektanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som i dagens lagbestämmelse motiveras av ”arbetets särskilda beskaffenhet”. En projektanställning är många gånger förknippad med specialistkompetens, som används i företag för att utveckla och skapa nytänkande. LÄS MER