Sökning: "projektarbete engelska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden projektarbete engelska.

  1. 1. Att närma sig Afrika – hur man kan skapa en nyanserad bild i klassrummet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Stina Rangmar; [2012]
    Nyckelord :Afrika; nyanserad; media; skola; samhällsprogramme;

    Sammanfattning : SammanfattningBilden som ges av Afrika i skolan och i media är inte så mångsidig som den kunde vara. Syftet med denna uppsatsär att visa att man genom ämnesöverskridande projektarbete på ett samhällvetenskapligt program kan ge ennyanserad och rättvis bild av Afrika. LÄS MER