Sökning: "projektering och automatisering."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden projektering och automatisering..

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER

 3. 3. BIM och digitalisering i byggprocessen : Automatisering av kostnadskalkylsberäkning i projekteringfasen

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Markus Körner; [2021]
  Nyckelord :Cost estimate; automatization; digitalization; BIM; interoperability; programming; API; C#; dotnet; designing; construction; work methods and work processes; Kostnadskalkyl; automatisering; digitalisering; BIM; interoperabilitet; programmering; API; C#; dotnet; projektering; konstruktion; arbetsmetoder och arbetsprocesser;

  Sammanfattning : För att uppnå målen med Agenda 2030 behöver fler satsningar göras på innovation och digitala lösningar, såväl inom den offentliga sektorn som inom industrisektorn. Beträffande den ekonomiska hållbarheten har den svenska byggindustrin i dagsläget möjlighet till sparande av mångmiljardbelopp årligen och digitalisering spelar en nyckelroll i att lyckas uppnå det. LÄS MER

 4. 4. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 5. 5. Parametrisk Design

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Solin Zakhoy; Diana Safeen Butros; [2019]
  Nyckelord :Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-model; Retaining wall; Rhinoceros; Grasshopper; Parametric modeling; Microsoft Excel; Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-modell; Stödmur; Rhinoceros; Grasshopper; Parameterstyrd modellering; Microsoft Excel;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringens intåg har nya förbättrade BIM-verktyg börjat användas för att effektivisera konstruktörens arbete. Med hjälp av implementering av grafiska tredjepartsprogram kan BIM verktygen bidra med ökat funktionalitet. LÄS MER