Sökning: "projektledning linneuniversitetet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden projektledning linneuniversitetet.

 1. 1. The Missing Link in Software Development : - A case study of a small software company and the interaction with its clients in joint software projects. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anthony Mulot; Martin Dahlén; [2019]
  Nyckelord :Software Project; Project Management; Social Interactions; Barriers; Gap; Developers; Mjukvaruprojekt; Projektledning; Sociala interaktioner; Barriärer; Gap; Utvecklare;

  Sammanfattning : Introduction: The impact of software in today’s society is massive and the market is competitive. The clients are demanding tailor-made solutions, but the development is complex as software projects often fails. Usually, software developers and their clients have different professional backgrounds which creates barriers. LÄS MER

 2. 2. Nyttorealisering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie om hur regioner arbetar med nyttorealisering vid investeringar i digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Benefit Realisation Management; benefits model; investment; project; change management.; Digitalisering; nyttorealisering; nyttorealiseringsprocessen; investering; projekt; förändringsledning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För att lyckas lösa de utmaningar hälso- och sjukvården står inför vad gäller framförallt ökade behov och minskade resurser finns det stor behövlighet av att ta tillvara de möjligheter som investeringar i digitalisering erbjuder. Detta förutsätter dock att kunna säkerställa att de nyttor som dessa investering förväntas leda till verkligen realiseras, så kallad nyttorealisering. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning i komplexa projekt : - En fallstudie på Saab Aeronautics

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jacob Kanmert; Joakim Lindh; Joel Welin; [2018]
  Nyckelord :Earned Value Management EVM ; projektledning; komplexitet; prestationsmätning; Rolling Wave planning; ANSI EIA-748;

  Sammanfattning : Organisationer med komplexa projekt som sträcker sig över ett flertal år finner svårigheter att förhålla sig till projektens fördefinierade parametrar tid, kostnad och omfattning. Skenande kostnader och förseningar är vanligt förekommande i dessa typer av projekt, då projekten omfattar ett samspel av ett flertal aktiviteter och där projektets omfattning ofta förändras. LÄS MER

 4. 4. Med intresse för projektledning : En forskningsstudie om två projektledares livsvärldar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Projektledning musikevent projekt kvalitativ undersökning livsvärld hermeneutik intervju;

  Sammanfattning : ”Med intresse för projektledning/With interest for project management” är en studie vars syfte är att belysa livsvärlden hos projektledare inom ett avgränsat geografiskt område i Sverige. För att komma fram till ett relevant svar har det gjorts intervjuer med två projektledare belägna i Örebro stad som båda har lång erfarenhet inom branschen. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för applicering av agila projektprinciper inom tillverkningsindustrin : En fallstudie med fokus på ständig förbättring

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Andreas Arvidsson; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :projektledning; agil projektledning; lessons learned; IPMA; projektkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka agila principer som kan appliceras i projekt inom tillverkningsindustrin. Studien har skett på fallföretaget KalmarGlobal och resultatet visar att det inte går att implementera agila projektmetoder rakt av, men att det däremot finns principer inom det agila som kan och bör implementeras för att få företagets projektarbete mer effektivt. LÄS MER