Sökning: "projektprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet projektprocess.

 1. 1. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter med nyttoanalys : En studie av IT-projekt i Landstinget i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Bjuringer; Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Verktyg; Nyttoanalys; Prioritering; Projekt; Projektprocess; Offentlig sektorn;

  Sammanfattning : IT-utvecklingen är en stor del som påverkar hela dagens samhälle, därmed även den offentliga sektorn. När investeringarna ska genomföras kan nyttoanalysen komma att spela en viktig roll när det kommer till värdering av en nytta. LÄS MER

 3. 3. Augmented Reality som tekniskt verktyg i projekt: Effektivisering av byggprojekt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Simon Sundberg; Nikola Pavlovic; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Projektprocess; Tekniskt verktyg; Beslut; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Augmented Reality har vuxit och visat vara intresse som verktyg inom flera verksamhetsområden. Tekniken visualiserar virtuell data i verklig miljö vilket möjliggör för användare att kunna ”promenera omkring” i en förstärkt verklighet. LÄS MER

 4. 4. Styrsystem och kreativitet i projektstyrning : En fallstudie om tillämpningen av styrsystem och kreativitet i projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carl Cronholm; Johan Skrak; Arwand Toliat; [2018]
  Nyckelord :Project process; project management; control system; creativity; case study; processes; innovation; divergent; convergent; creativity types; Projektprocess; projektstyrning; styrsystem; kreativitet; fallstudie; processer; innovation; divergerande; konvergerande; kreativitetstyp;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Intresset för kreativitets- och innovationsforskning har ökat starkt i modern tid, särskilt under 2000-talet och framåt. Kreativitet och innovation kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv och definitioner beroende på kontext och fenomen som undersöks. LÄS MER

 5. 5. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
  Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

  Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER