Sökning: "prolog epilog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden prolog epilog.

  1. 1. En studie om HTML och XML : Blir det en förbättrad struktur i dokumenten med XML jämfört med HTML?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

    Författare :Ulrika Malmberg; Thomas Lorentzon; [2001]
    Nyckelord :XML; HTML; grundläggande dokumentstruktur; XML och HTMLs historik;

    Sammanfattning : Problemområde: I dag utvecklas nästan alla webbsidor på Internet med märkspråket HTML. XML är ett nytt märkspråk och används bland annat för att utveckla webbsidor. Uppsatsen undersöker skillnader mellan de båda märkspråkens grundläggande dokumentstruktur. LÄS MER