Sökning: "promemoria"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet promemoria.

 1. 1. Elproduktionsanläggningars påverkan av nätnytta i umeåregionens elnät : En undersökning av energimarknadsinspektionens uppdaterade beräkningsmodell kallad Metod 2020

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Frida Grebner Nord; [2021]
  Nyckelord :Nätnytta; Ei; Metod 2020; elkraft;

  Sammanfattning : This study was commissioned by Umeå Energi under the supervision of Rejlers. The assignment consisted of investigating how electricity production facilities affected the grid utility in the region's electricity grid. LÄS MER

 2. 2. Är tiden inne för en förändring? - Om bulvanregeln i kupongskattelagen och skälen för nya åtgärder mot kringgåenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Jönsson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; kupongskatt; bulvanregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder kupongskattelagens reglering av missbruksarrangemang och problematiserar dess tillräcklighet utifrån de EU- rättsliga och skatteavtalsrättsliga krav som kan ställas på regleringens utformning. I nuläget används bulvanregeln i kupongskattelagen som ett sätt att hindra kringgående av kupongskatt. LÄS MER

 3. 3. Plaster för framtidens cirkulära ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elisabeth Beach; [2021]
  Nyckelord :plaster; avfall; cirkulär ekonomi; bioekonomi; innovation; hållbarhet; avfallshantering;

  Sammanfattning : Riksdagen (2020) har beslutat att Sveriges långsiktiga ekonomi ska styras successivt över från dagens konsumtionsekonomi mot en mer hållbar cirkulär ekonomi men ändå tyckts det enligt flera av de källor som har använts att det går alldeles för långsamt med övergången. Europeiska Kommissionen (2015) beskriver den cirkulära ekonomin som “… där värdet av produkter, material och resurser bibehålls i en ekonomi så länge som möjligt och där genereringen av avfall minimeras, som ett viktigt bidrag till EU:s ansträngningar för att utveckla en hållbar, låg koldioxid, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi”. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]
  Nyckelord :Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. LÄS MER

 5. 5. ETT KOMPLEXT VÅRDANDE Barnmorskors upplevelser av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla på barnmorskemottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Maja Holmstedt; Linn Loft; [2020-01-30]
  Nyckelord :Förlossningsrädsla; Barnmorskors vård; Stöd; Barnmorskors upplevelser; Barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Background: The number of women with fear of childbirth is increasing in society. These women are often cared for by midwives at maternal healthcare services during pregnancy. LÄS MER