Sökning: "promotion work and summative feedback"

Hittade 1 uppsats innehållade orden promotion work and summative feedback.

  1. 1. Främjar digitala hjälpmedel elevernas matematikkunskaper?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Ida Johansson; Annie Svensson; [2023]
    Nyckelord :digital aid; digital tools; formative feedback; motivation; promotion work and summative feedback;

    Sammanfattning : The purpose of this literature study is to summarize current research to get insight in the use of digital tools for educational purposes in school. As the digital world integrates more into school and society, this can be considered to be an interesting and current topic. LÄS MER