Sökning: "pronomen"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet pronomen.

 1. 1. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 2. 2. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 3. 3. Språklig sexism i läromedel : En studie om språklig sexism i läromedel skapade för kurserna svenska B och svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2021]
  Nyckelord :Textbooks; Swedish for upper secondary school; gender; sexism; feminist stylistics; Läromedel; svenska för gymnasiet; genus; sexism; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : 2011 kom en ny läroplan för gymnasieskolan och med den nya kursplaner. I kursplanen för svenska 2 skrivs det explicit ut att både kvinnliga och manliga författarskap skall behandlas. Detta var en ny formulering jämfört med den tidigare kursplanen för svenska B som endast specificerar att författarskap skall behandlas. LÄS MER

 4. 4. Vi förstår inte så mycket : om läsbarheten i ett läromedel i svenska som andraspråk 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läromedelstext; läsbarhet; läsbarhetsfaktorer; röst och kausalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en läromedelstexts läsbarhet i ämnet svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Metoden som använts är metodkombination, vilket innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Hans kalsonger och hennes urringning : En analys av substantiv som följer hans och hennes i skönlitteratur från åren 1887–97, 1933–42, 1976–77 och 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Laurén; Jenny Krondahl; [2021]
  Nyckelord :Skönlitteratur; possessiva pronomen; korpusar; genusstrukturer;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats undersöks substantiv med eventuella bestämningar som följer de possessiva pronomenen hans och hennes i skönlitteratur från 1887–2020. Nedslag görs under fyra perioder för att studera huruvida föreställningarna om män och kvinnor förändras över tid. LÄS MER