Sökning: "proportionalitetsprincipen rf"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden proportionalitetsprincipen rf.

 1. 1. En Kafkaartad skatteprocess? - Kammarrätters rättstillämpning i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Sundin; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Oredovisade intäkter; Skönsbeskattning; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been claimed in literature that the application of the rules about taxation of unreported income by Swedish administrative courts is insufficient from a legal certainty perspective. This essay considers whether this is the case. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Tjänstefelsbestämmelsen - ur ett kriminalpolitiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Larsson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; tjänstefel; tjänstefelsbestämmelsen; 20:1 BrB; kriminalpolitik; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inledning Tjänstefelsbestämmelsen återfinns i 20:1 BrB och har diskuterats kriminalpolitiskt under lång tid, vilket medfört att tjänstefelsansvarets stränghet varierat. Frågeställningen blir då vilka argument som framförts för och mot kriminalisering av tjänstefelsgärningar och vilka kriminaliseringsbegränsande principer som kan anföras för och mot kriminalisering av tjänstefelsgärningar. LÄS MER

 4. 4. Kommersiell expropriation-en analys av egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Arvidsson; [2008]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Folkrätt; Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera egendomsskyddet i 2 kap. 18 § RF och i Europakonventionen som blev inkorporerad såsom svensk lag den 1 januari 1995. Expropriation är ett nödvändigt institut för att kunna tillmötesgå de sociala, ekonomiska och miljömässiga hänsyn som finns i ett samhälle. LÄS MER

 5. 5. Verkställighet av skattebeslut -anstånd och rättsäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bengt Jönsson; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från det att de första reglerna om anstånd med betalning av skatt infördes 1953 och fram till i dag så har regelverket sakta men säkert förändrats. Varje förändring av anståndsreglerna har i princip inneburit gynnsammare regler för den skattskyldige. De regler som numera gäller beträffande anstånd finns samlade i SBL 17 kap. LÄS MER