Sökning: "propositionsmängd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet propositionsmängd.

  1. 1. Konnektion bortom satsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Johanna Mellén; [2008]
    Nyckelord :textanalys; konnektion; propositionsmängd;

    Sammanfattning : Med konnektion avses de upprättade sambanden mellan en texts propositioner. Propositioner är yttranden som säger något om världen (jfr. Allwood, Andersson & Dahl 1977:20). Propositioner likställs ofta med satser, varför begreppet konnektion normalt avser satskonnektion. LÄS MER