Sökning: "prosodi i ryska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden prosodi i ryska.

  1. 1. "...när de pratade var det som en sång..." : Andraspråksstuderandes upplevelser av svenska språket

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Carolina Sandström; [2010]
    Nyckelord :andraspråksinlärning; attityd; modersmål;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vuxna andraspråksstuderandes attityder till svenska språket, deras upplevelse av den kommunikativa förmågan på svenska samt deras bedömning av modersmålets inverkan på svenskinlärningen. I studien medverkar sex informanter som alla har skilda modersmål: arabiska, bosniska, engelska, ryska, spanska och tyska. LÄS MER