Sökning: "prosodiska aspekter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden prosodiska aspekter.

 1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne hos svenska barn med cochleaimplantat : En två-års uppföljning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Charlotta Pettersson; Cecilia Nordenlöw Svantesson; [2011]
  Nyckelord :Barn med CI; prosodisk förmåga; fonologiskt arbetsminne; utveckling; ickespråklig prosodisk förmåga;

  Sammanfattning : Cochleaimplantat (CI) är ett elektroniskt hjälpmedel som hjälper barn som föds döva eller med grav hörselnedsättning till förmåga att höra och därmed uppfatta talat språk och att utveckla eget tal. Tidigare studier har visat att barn med CI uppvisar en något nedsatt prosodisk förmåga och begränsat fonologiskt arbetsminne varför dessa aspekter var intressanta att undersöka utifrån ett utvecklingsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Prosodiska aspekter av nonordsproduktion hos barn med cochleaimplantat och barn med språkstörning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Elin Adolfsson; Hanna Persson; [2010]
  Nyckelord :Prosody; cochlear implants; language impairment; nonword; hearing; Prosodi; cochleaimplantat; språkstörning; nonord; hörsel;

  Sammanfattning : Prosodi kan sammanfattas som talets rytmiska, dynamiska och melodiska aspekter. Utan prosodi skulle talet förefalla monotont och kommunikationen kunna kompliceras. Syftet med föreliggande studie var att undersöka prosodiska aspekter av nonordsproduktion hos barn med cochleaimplantat och barn med språkstörning. LÄS MER