Sökning: "protective factors"

Visar resultat 16 - 20 av 247 uppsatser innehållade orden protective factors.

 1. 16. Ole, dole, doff - Barns våld mot barn går bort : En kvalitativ studie kring socialsekreterares uppmärksammande av och arbete med barn som utsatt barn för våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Stjärnskog; Emma Åhlund; [2020]
  Nyckelord :children; violence; social services; interventions; risk factor; protective factor; barn; våld; socialtjänsten; insatser; riskfaktor; skyddsfaktor;

  Sammanfattning : Den tidigare forskning som finns kring barn som utsätter barn för våld är begränsad och det saknas forskning kring hur dessa barn stöttas upp av socialtjänsten. Studiens syfte är därför att undersöka hur socialsekreterare uppmärksammar och arbetar med barn som utsatt barn för våld. LÄS MER

 2. 17. Ingen stoppade oss. Vi levde tidigt i en egen värld med egna regler : En kvalitativ studie om vad som kan påverka vägen in i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Almquist; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Criminality; reasons to criminality; risk and protective factors; social environment; social bond; Social Sciences;

  Sammanfattning : The reasons why people choose to access the criminal world are complex and sometimes hard to understand. The lack of understanding and knowledge within this subject leads to problems when it comes to preventing crime. LÄS MER

 3. 18. Skolsköterskors förebyggande arbete med elever i åldrarna 10- 15 år som deltar i fastan under Ramadan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Hammarstrand; Rebecca Haraldsson; [2019-11-27]
  Nyckelord :Fasta; Förebyggande arbete; Ohälsa; Ramadan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Background: More and more children and adolescents in Sweden participate in Ramadan,one of Islam’s biggest yearly celebrations. In Sweden pupils are bound to school participationbut they also have religious freedom by law. According to research, fasting can have anegative effect on pupils’ health and school performance. LÄS MER

 4. 19. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 5. 20. Hur kan en maskros växa ur asfalt? : En intervjustudie med vuxna maskrosbarn om vad som varit avgörande för deras livsutveckling

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Davis Ramström; Caroline Ilea; [2019]
  Nyckelord :protective factors; resilience; resilient children; salutogenic; Sense of Coherence; qualitative study; kvalitativ studie; känsla av sammanhang; maskrosbarn; motståndskraft; skyddsfaktorer; salutogen;

  Sammanfattning : In this study, we examine how some children can develop well despite growing up in a dysfunctional family. We also focus on what our respondents have perceived as helpful by social workers and other professionals, and what their recommendations for practice are. LÄS MER