Sökning: "protective factors"

Visar resultat 6 - 10 av 247 uppsatser innehållade orden protective factors.

 1. 6. Socialarbetares riskbedömningar för partnervåld : En analys av interbedömarreliabilitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonathan Christiansson; Adam Jonsäll; Fredrik Toomväli Petersson; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; risk assessment; inter-rater reliability; social worker; risk-; vulnerability- and protective factors; case prioritization; Partnervåld; riskbedömning; interbedömarreliabilitet; socialarbetare; risk-; sårbarhets- och skyddsfaktorer; ärendeprioritering;

  Sammanfattning : Riskbedömningar är ett betydande inslag för att arbeta förebyggande mot återfall i partnervåld. Denna studie syftade till att undersöka interbedömarreliabiliteten bland socialarbetares riskbedömningar för partnervåld gällande identifiering av risk-, sårbarhets- och skyddsfaktorer samt ärendeprioritering. LÄS MER

 2. 7. Patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Skärlén; Malin Söderman; [2020]
  Nyckelord :Ambulances; Stress psychological; Patient Satisfaction; Patients psychology; Professional-Patient Relations; Ambulanser; Psykologisk stress; Patienttillfredsställelse; Patient psykologi; Vårdare-patientrelationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Trygghet kan beskrivas som en säkerhet som varje person kan lita på och som medför en skyddande känsla. Patientens upplevelse från ambulansen har en stor påverkan på välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. LÄS MER

 3. 8. Association between physical activity and perceived stress among college- and university students : A quantitative study from a public health science perspective

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2020]
  Nyckelord :College- and university students; perceived stress; physical activity; public health sciences.;

  Sammanfattning : Background: Physical activity and perceived stress affect college- and university students health.  Aim: The aim is to study the association between physical activity and perceived stress among college- and university students in Sweden, and to investigate whether gender, age, and BMI are confounding factors regarding the association between physical activity and perceived stress. LÄS MER

 4. 9. Skolsköterskors erfarenheter av HBTQ-certifiering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Jälén; Emilia Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; school health; school nurse; norm criticism; fundamental values; Hbtq; elevhälsa; skolsköterska; normkritik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga. Skolan utgör en viktig arena för att skapa en inkluderande och hälsofrämjande miljö. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön eller sexuell läggning. LÄS MER

 5. 10. Barndomens tunga rum - Hur barn påverkas av sina föräldrars psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikaela Wagner; [2020]
  Nyckelord :barndom; biografi; föräldrar med psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn växer upp med föräldrar som har psykisk ohälsa. Det kan både vara stigmatiserande och ta ifrån barn den tryggheten dem behöver. Med åren har dessa barn blivit mer synliga och fått ta plats. Det har blivit allt vanligare att vi får ta del av deras berättelser genom självbiografier. LÄS MER