Sökning: "protective walls"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden protective walls.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. The Domestic Facade : Inhabitable Thresholds Between Public- And Domestic Domains

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Tony Johansson; [2022]
  Nyckelord :Facade; Thresholds; Building Envelopes;

  Sammanfattning : This thesis takes a step back to evaluate the architecture of the isolated Nordic home, where the exterior wall, or facade, stands out as the element with most potential for creating less isolated living conditions. As the physical threshold between domains of seemingly opposite social dynamics, the domestic- and the public; The façade serves as buildings most instrumental tool for establishing the relationship between the two. LÄS MER

 3. 3. Amfibiska hus : möjligheter och utmaningar att nyttja byggtekniken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Gradén Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Amphibious buildings; floating construction; sustainable architecture; amphibious retrofit; flood-proof construction; Amfibiska hus; översvämningssäker byggteknik; Amfibisk ombyggnation; flytande konstruktion; hållbar arkitektur; amfibiska byggnader; hållbart byggande;

  Sammanfattning : Climate change will increase the risk of floods from storms and rising sea levels in many countries with coasts, seas and rivers. In Sweden, climate change is going to affect the intensity and frequency of precipitation which, together with rising sea levels, will result in more floods in the future. LÄS MER

 4. 4. Development and simulation of a safety bracket for a safety system

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Robin Andersson; Robert Timalm; [2020]
  Nyckelord :Product development process; FEM; FEA; Brainstorming; Pugh’s matrix; Functional analysis; Abaqus CAE; Solidworks; Strain; Stress; Simulation; kinetic energy;

  Sammanfattning : This thesis report aims to help the client developing their new product. The new product to be developed is a safety bracket for a safety system. The safety bracket connects different parts which create the safety system and it should be able to withstand impacts from moving objects. LÄS MER

 5. 5. Brandbelastning i träbyggnader : Jämförande beräkning och kartläggning om hur branschen hanterar permanet brandbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Eriksson; Löfgren Jenny; [2020]
  Nyckelord :Fire load; Permanent fire load; charing; tall wood building; Boverket; fire; delamintion; combustible structure; Brandbelastning; Permanent brandbelastning; förkolningshastighet; flervåningshus i trä; Boverket; delaminering; brännbar stomme;

  Sammanfattning : Wood is a renewable material, it is strong in relation to its weight, climate smart but also combustible. Owing to its many advantages and the easy access in Sweden, wood is motivated as a topical building material. However, the aspects related to the combustible nature need to be considered in the design of buildings with a wooden frame. LÄS MER