Sökning: "prov i svenska B"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden prov i svenska B.

 1. 1. Musikundervisningens inverkan på mellanstadieelevers inferensläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Axel Paulsson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :semiotik; läsförståelse; inferens; sociokulturellt perspektiv; literacy; musikundervisning;

  Sammanfattning : I vår studie undersöker vi om musikundervisning, utöver skolans, har en inverkan på elevernas inferensläsning. För att besvara våra frågor har vi utgått från ett läsförståelsetest och en enkät. Läsförståelsetestet är Skolverkets nationella prov i ämnet svenska från 2012, del B och C. LÄS MER

 2. 2. Metaforbruk i gymnasieelevers texter i svenska som andraspråk : Från spela roll till skräckslagande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Tova Gulliksson; [2021]
  Nyckelord :metafor; svenska som andraspråk; nationellt prov; skrivande;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks metaforbruket i 27 uppsatser från det nationella provet i kursen svenska som andraspråk 1 i svensk gymnasieskola utifrån ett diskursdynamiskt förhållningssätt till metaforer. Antal och andel metaforer i materialet sammanställdes och analyserades för att utreda om mängden metaforer i texter med betygen E eller D skilde sig från mängden metaforer i texter med betygen B eller A. LÄS MER

 3. 3. "Det kommer inte på en dans på rosen" : Ungdomars användning av idiom i nationella prov i skolämnena svenska som andraspråk och svenska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elisa Pitkälä; [2021]
  Nyckelord :bildlig betydelse; elevtexter; idiom; nationella prov; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Idiom hör till det svåraste att lära sig i ett språk. Tidigare forskning visar att andraspråksinlärare har svårare att producera idiom än modersmålstalare. LÄS MER

 4. 4. Dimensioner av elevtexter : En mixed-methods studie av elevsvar från nationella proven i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Holst Lidfors; Ellen Simmerlein; [2020]
  Nyckelord :Nationella prov; svenska; årskurs 6; ordvariation; sammansatta ord; korta långa ord; nominalfraser med dess bestämningar; tematisk bindning; referensbindning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra elevproducerade berättande texter från nationella proven i svenska i årskurs 6 utifrån olika dimensioner av textanalys. Den teoretiska utgångspunkten som studien vilar på är systemisk funktionell lingvistik, framtagen av Michael Halliday. LÄS MER

 5. 5. Granens invandring i sydvästra Sverige, belyst genom pollenanalys från Skottenesjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Maja Damber; [2019]
  Nyckelord :gran; Picea; pollenanalys; sydvästra Sverige; paleoekologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Paleoekologiska studier har visat sig vara ett bra verktyg för att studera trädetablering, samt dess relation till klimatpåverkan och mänsklig påverkan. Utbredningen av Picea i Sverige under Holocen är väldokumenterad, men kunskapsluckor kring dess spridningsdynamik kvarstår. LÄS MER