Sökning: "provkonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet provkonstruktion.

 1. 1. Flervalsfrågor – för de lata? : – elevers och lärares uppfattningar om frågetyper i samband med läsförståelsetest i svenska årskurs 7-8

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Malin Fransson; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; provkonstruktion; frågetyper; elev- och läraruppfattningar; svenska årskurs 7-8;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers och lärares uppfattningar om vilken frågetyp, flervalsfrågor eller öppna frågor, som ger mest rättvisande bild av elevernas läsförståelse. I studien deltog två svensklärare och två av deras klasser, en årskurs 7 och en årskurs 8. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitliga identifieringsverktyg? : En kvantitativ studie om samband mellan läsförståelseresultat på Nationellt prov svenska årskurs 3 och testet LegiLexi samt dessa testers användbarhet som identifieringsverktyg för läsförståelsesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Sandström; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; identifieringsverktyg; Nationellt prov svenska; LegiLexi; the Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka vår kunskap om två i svensk skola förekommande bedömningsstöd i läsförmåga, Nationellt prov svenska och LegiLexi, och dessa testers användbarhet vad gäller att i årskurs 3 identifiera elever i lässvårigheter. Sekundärdata, i form av resultat på dessa båda test från vårterminen 2019 på 71 elever, har analyserats för att hitta samband samt söka bakomliggande problematik till olika resultat på läsförståelsedelarna, skönlitterär text och faktatext, i dessa två test. LÄS MER

 3. 3. Ett prov är ett prov, eller? : Biologilärares användning av skriftliga prov som en del av undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marcus Lindborg; [2019]
  Nyckelord :skriftliga prov; summativ bedömning; formativ bedömning; biologiundervisning; biologilärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att skapa ytterligare förståelse för lärares användning av skriftliga prov som en del av biologiundervisningen, framförallt för att se vad som påverkar att de använder skriftliga prov och om de har andra syften än rent summativa. Tidigare studier har framförallt fokuserat på andra NO-ämnen och då främst provkonstruktion. LÄS MER

 4. 4. Vad frågar du efter? : En studie om hur tydligt förmågorna i the big five efterfrågas inom olika examinationsformer på olika program i kursen   religionskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; Carin Stegå; [2019]
  Nyckelord :Examination; abilities; thinking skills; the big five; exam construction; religionskunskap 1; type of questions; Examinationer; förmågor; The big five; provkonstruktion; Religionskunskap 1; frågetyper;

  Sammanfattning : This essay is about how thinking skills are requested in examinations in the course religion 1 in Swedish upper secondary schools. To investigate this an analysis template has been created which is constructed from Göran Svanelids theory the big five, who explains which abilities the Swedish curriculum demands. LÄS MER

 5. 5. Lärares resonemang vid provkonstruktion iFöretagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tim Svanberg; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Bokföring; Företagsekonomi; Gymnasium; Gymnasieskola; Kunskapskrav Prov; Provkonstruktion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to gain more knowledge of how teachers reason when they construct tests in accounting in the business program in upper secondary school in Sweden. The study uses a qualitative method of inquiry interviewing four business teachers in the business program. LÄS MER