Sökning: "provokation"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet provokation.

 1. 1. Provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod - En rätts(o)säker och (o)önskad lösning i förhållande till 6 kap 10 a § BrB?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amila Zahirovic; [2022]
  Nyckelord :provokation; rättssäkerhet; grooming; straffrätt; kontaktbrott; polismetod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De provokativa åtgärderna är en polisiär arbets- och utredningsmetod, vilken traditionellt beskrivs som att polisen i sitt brottsbekämpande arbete lockar fram beteenden från en enskild brottsmisstänkt, i form av yttranden eller handlingar, som kan vara ofördelaktiga för vederbörande. De provokativa åtgärderna har använts inom den polisiära verksamheten en längre tid, trots avsaknad av lagreglering på området, och har särskilt kritiserats då polisen riskerar att agera i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet. LÄS MER

 2. 2. "Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!" : En retorisk analys av Paolo Robertos kriskommunikation efter Insats torsk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Löfstedt; Maja Windell; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; image repair theory; rhetoric; qualitative text analysis; Paolo Roberto; crisis of confidence; social media; sex scandal; kriskommunikation; image repair theory; retorik; kvalitativ textanalys; Paolo Roberto; förtroendekris; sociala medier; sexskandal;

  Sammanfattning : Studien “Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!” ämnar analysera TV-profilen och entreprenören Paolo Robertos kriskommunikation i samband med den förtroendekris som uppstod när han greps för sexköp i polisoperationen Insats torsk våren 2020. Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig svensk person hanterar och kommunicerar en kris som drabbar det personliga varumärket och personens image. LÄS MER

 3. 3. Sa du något eller? – Om provokationers straffmildrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; provokation; kränkande beteende; kränkning; straffvärde; förmildrande omständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationers strafflindrande effekt har länge setts som självklar i såväl det svenska som andra länders rättssystem. 1989 infördes en bestämmelse i Brottsbalken som uttryckligen bekräftade att provokationer, eller ordagrant enligt bestämmelsen ”uppenbart kränkande beteende”, skulle ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. LÄS MER

 4. 4. Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zainab Azad; Isabell Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Artefacts; Inclusion; Joining; Multilingualism and Preschool; Anslutning; Artefakter; Flerspråkighet; Förskolan och Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER